ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประชาสัมพันธ์
***************************************
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม  –  ๒๘  ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  หากพ้นกำหนดแล้วท่านต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
               -   ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลา     ให้เพิ่มเงินร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
               -   ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน                      ให้เพิ่มเงินร้อยละ  ๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
               -   ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน                      ให้เพิ่มเงินร้อยละ  ๗.๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
               -   ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน                          ให้เพิ่มเงินร้อยละ ๑๐  ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

ภาษีป้าย
      ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตั้งแต่ ๔  มกราคม ๒๕๕๖ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  หากพ้นกำหนดแล้ว ท่านต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑) ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าภาษีป้าย

ภาษีบำรุงท้องที่
        ให้เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  หากพ้นกำหนดแล้วต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ   ๒ บาทต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงราย (ภ.บ.ท.๕) ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่

การชำระเงิน
              ติดต่อชำระค่าภาษีได้ที่  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

บริหารจัดการที่ดี   เก็บภาษีอย่างเป็นธรรม
ก้าวล้ำบริการ       ยึดธรรมมาภิบาลเป็นหลัก
 
ติดต่อสอบถาม :  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๓๐ โทร.๐-๔๓๒๑-๐๖๙๑
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri