ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 25 ส.ค.-3 ก.ย.57
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
...............................................
          ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  ประกอบมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และในหมวด  ๔  ข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
                 ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
                          (รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
                 ๒.๑   คุณสมบัติทั่วไป  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และต้องไม่เกิน  ๖๐  ปี
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานเทศบาล
(๕)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก  สภาท้องถิ่น
(๗)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙)    ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
                 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้

๓.  การรับสมัคร
                ๓.๑  ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ทำการเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่  วันที่   ๒๕  เดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่   ๓   เดือน  กันยายน  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ
                ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑)  สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ
(๒)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑   นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน  ๓  รูป
(๓)  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  อย่างละ  ๑   ฉบับ
(๔)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน   ๑   เดือน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
(๕)   สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                  ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
                             ตำแหน่งละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท
                  ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้ารับเลือกสรรและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่   ๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   ณ  เทศบาลตำบลก้านเหลือง

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
                   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
                   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า   ร้อยละ  ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ในวันที่  ๑๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง หรือโดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๑  ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด
                            
                                        ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗
 
 
 
 
                                                                                        นายบุญทัย  นารินทร์
                                                                                             (   นายบุญทัย         นารินทร์   )
                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้.....
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri