ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
 
ประชาสัมพันธ์
***************************************
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม  ๒๕๕๗ – ๒๘  ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดแล้วท่านต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
-          ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่มเงินร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
-          ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน               ให้เพิ่มเงินร้อยละ  ๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
-          ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน                ให้เพิ่มเงินร้อยละ  ๗.๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
-          ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน                    ให้เพิ่มเงินร้อยละ ๑๐  ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

ภาษีป้าย
      ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตั้งแต่ ๔  มกราคม ๒๕๕๗ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดแล้ว ท่านต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑) ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าภาษีป้าย

ภาษีบำรุงท้องที่
        ให้เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดแล้วต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ   ๒ บาทต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงราย (ภ.บ.ท.๕) ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่

การชำระเงิน
              ติดต่อชำระค่าภาษีได้ที่  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

บริหารจัดการที่ดี         เก็บภาษีอย่างเป็นธรรม
ก้าวล้ำบริการ            ยึดธรรมมาภิบาลเป็นหลัก

 
ติดต่อสอบถาม  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๓๐ โทร.๐-๔๓๒๑-๐๖๙๑
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri