ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

…………………………………………………………………..

         ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งเป็นแนวทางการพัฒนาโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๕  ยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย
          ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่
          ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
          ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
       
         บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๓) และ(๔)  

          ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                                                         

                                                                                                  (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
บทนำ , สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา , การนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ , นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แนวทางการติดตามประเมินผล
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri