ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
***************
                   ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  นั้น
                   บัดนี้   การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๘ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   
                   ทั้งนี้   การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก  และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารตาม ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ฯ  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร   ดังนั้น  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
 
 
 
                                                                             ( นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ )
                                                                          ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น
                        ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้.....
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri