ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
สภาพทางสังคม
 
ด้านการศึกษา

          โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน   1  แห่ง  
          เปิดสอนในระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  1  -  มัธยมศึกษาปีที่  6    ตั้งอยู่บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่     1      ชื่อโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ  นายจำเนียร    วงษ์ก้อม     จำนวนครูทั้งหมด    24    คน        มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  454   คน    แบ่งเป็นชาย  251  หญิง  203  คน   
 

          โรงเรียนประถมศึกษา  7  แห่ง    ได้แก่
(1)  โรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)     หมู่ที่    2     บ้านโคกสูง
(2)  โรงเรียนบ้านหนองโกบวรวิทยา        หมู่ที่    3     บ้านหนองโก
(3)  โรงเรียนบ้านโสกกระหนวน              หมู่ที่    4     บ้านโสกกระหนวน
(4)  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ - สองห้อง      หมู่ที่    5     บ้านโคกใหญ่
(5)  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว                 หมู่ที่    6     บ้านโสกน้ำขาว
(6)  โรงเรียนบ้านตลาด – หนองแก         หมู่ที่    8     บ้านตลาด
(7)  โรงเรียนบ้านบะแหบ                     หมู่ที่   10    บ้านบะแหบ

                                                     ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี  2552
 

ที่ ชื่อโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
(คน)
จำนวนนักเรียน แยกตามรายชั้น
อนุบาล  1 - 2 ป.1-3 ป.4-6
1 วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) 223 50 89 84
2 บ้านหนองโกบวรวิทยา 66 14 29 23
3 บ้านโคกใหญ่ - สองห้อง 116 32 37 47
4 บ้านโสกน้ำขาว 71 14 36 21
5 บ้านตลาดหนองแก 50 11 17 22
6 บ้านบะแหบ 94 20 40 34
  รวม 620 141 248 23

                                         ที่มาข้อมูลจากกองการศึกษา ณ วันที่  10  มิถุนายน พ.ศ.  2554
               
              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์ 
              ตั้งอยู่ที่     เทศบาลตำบลก้านเหลือง    มีจำนวนเด็กเล็กจำนวนทั้งหมด    131   คน


              ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  14  แห่ง


ด้านสถาบันและองค์กรศาสนา  

         
มีวัดในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองทั้งหมด  10  วัด  และวัดป่า  จำนวน  2  วัด ตั้งอยู่  หมู่  10  และ  หมู่  11   ดังนี้
(1)  วัดจุมพล                                 หมู่ที่  1                 
(2)  วัดวิชัยชนาธรรม                        หมู่ที่  3
(3)  วัดโสกสว่างอารมณ์                    หมู่ที่  4                 
(4)  วัดมหาวัน                                หมู่ที่  5
(5)  วัดพรมประสิทธิ์                          หมู่ที่  6                 
(6)  วัดสามัคคีประชาสรรค์                  หมู่ที่  7
(7)  วัดจิตวิเวก                               หมู่ที่  8                 
(8)  วัดมงคลนิมิต                            หมู่ที่ 9
(9)  วัดเกาะศิริ                               หมู่ที่ 10               
(10) วัดเกตุศิริธรรม                          หมู่ที่ 11

               
ด้านสาธารณสุข

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง    จำนวน    1       แห่ง 
  • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                      จำนวน    14    ศูนย์
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ  100  
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri