ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สถานะทางการเงิน‏
 
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
งบทรัพย์สิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ทร้พย์สิน หนี้สินและเงินสะสม)
หมายเหตุ : ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (เงินสด และเงินฝากธนาคาร)
หมายเหตุ : ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (เงินรับฝาก)
รายจ่ายค้างจ้าย (หน้า 1)
รายจ่ายค้างจ่าย (หน้า 2)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2556
งบเงินสะสม
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2556
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ค่าครุภัณฑ์)
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
KEDSARA DOT COM