ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
นโยบายและแผนงาน
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
             สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางพัฒนาของท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้านเหลืองจึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ จากหลายส่วนและหลายฝ่ายการทำงานด้วยกันสรุปเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาได้ 3 หัวข้อ ดังนี้...
 
 
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยดำเนินการดังนี้...
                               
 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการทำ SWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน    โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอกมีดังนี้ ............
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri