ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 10 มกราคม 2557
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 - บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10
ตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

****************************

                        ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล   บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1-บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  สายทางจากสามแยกบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 -  บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้    

ช่วงที่ 1  สายทางจากสามแยกบ้านนางสมบูรณ์ คำโส  ไปทางบ้านหนองแก ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น        ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 34  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2  ช่วงนานายสนิท  ช่วยนา ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3  คสล.เดิมบ้านนายสำราญ ไสนา บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4  จากทางโค้งนานายบุญชม รักวิชา – นางทองขัน นารินทร์ บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

             พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย    รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบทกำหนด  เป็นเงิน 900,000.- บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
           1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ   หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
            2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 450,000.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  10  มกราคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม    ในวันที่  10 มกราคม 2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   25  ธันวาคม  2556  ถึงวันที่ 9  มกราคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  10  มกราคม 2557 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  13   มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (2,500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  25 ธันวาคม 2556    ถึงวันที่  10  มกราคม 2557  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691   ในวันและเวลาราชการ
                        
                                        ประกาศ   ณ  วันที่    24   เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2556
    
                                                                                                        (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                    (นายอุบล     แข็งขยัน)  
                                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri