ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 วงเงิน 339,100 บาท วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหนองโก หมู่ที่ 3
ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

****************************

 

            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก  หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น สายทางจากถนนลาดยาง  - บ้านนายพิณ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้                         
             ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525  ตารางเมตร ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อนและยาแนว
            
ช่วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว 43.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6.45 ลูกบาศก์เมตร
           พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย    รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  เป็นเงิน 339,100 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ       หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   

  2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 169,550.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  24  มกราคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  24 มกราคม 2557   ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   13 – 23  มกราคม  2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา  ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  24  มกราคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  27  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  13 – 24  มกราคม 2557   ในราคาชุดละ 1,000.- บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://tessabankanluang.go.th  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-4321-0691 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ
                        
                                ประกาศ   ณ  วันที่   10    เดือนมกราคม   พ.ศ. 2557
    
                                                                                                        (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                  (นายอุบล     แข็งขยัน)
                                                                                                             นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri