ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10
 
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง              
 
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  
        ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
                    ตามที่  เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล บ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 และเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งกำหนดขอรับเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ตามความแจ้งแล้วนั้น
                    เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา ผลปรากฏว่ามีผู้รับจ้างมายื่นซองเสนอราคา เพียง 1 ราย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ จึงยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556  
                    จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ.2557 

 
                                                                                                 ธนสมบัติ ปักโททานัง
                                                                                             (นายธนสมบัติ  ปักโคทานัง)
                                                                                           ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                                                                            ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri