ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง (ครั้งที่ 2)
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 -บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10
ตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

****************************

                 ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล  บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่ 1-บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น สายทางจากสามแยกบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1- บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้    
                ช่วงที่ สายทางจากสามแยกบ้านนางสมบูรณ์ คำโส  ไปทางบ้านหนองแก ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 34  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร
               
ช่วงที่ 2  ช่วงนานายสนิท  ช่วยนา ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร
               
ช่วงที่ คสล.เดิมบ้านนายสำราญ ไสนา บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร
                
ช่วงที่ 4  จากทางโค้งนานายบุญชม รักวิชา – นางทองขัน นารินทร์ บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50  เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
    
           พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบทกำหนด  เป็นเงิน 900,000.- บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
         1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
         2.
มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 450,000.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  12 กุมภาพันธ์  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม    ในวันที่  12 กุมภาพันธ์  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่  3 – 11 กุมภาพันธ์  2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2557 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  13   กุมภาพันธ์  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (2,500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่  3 – 12 กุมภาพันธ์  2557  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
                        
                                        ประกาศ   ณ  วันที่    3   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2557
    
                                                                                       (ลงชื่อ)         ธนสมบัติ  ปักโคทานัง
                                                                                                       (นายธนสมบัติ  ปักโคทานัง)    
                                                                                             ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ปฏิบัติหน้าที่
                                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

 

ศึกษารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri