ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ยื่นซอง 29 เม.ย.-14 พ.ค.57
 
     ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 ประจำปีงบประมาณ 2557   
          *******************  
                            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  จำนวน 44 รายการ   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  239,700.- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   29   เมษายน  2557  ถึงวันที่ 14  พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
- ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  15   พฤษภาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย          ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่  29 เมษายน  ถึงวันที่ 14  พฤษภาคม 2557  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12   ในวันและเวลาราชการ
                        
                                                         ประกาศ   ณ  วันที่     29    เดือนเมษายน   พ.ศ. 2557

    
                                                                                                           (ลงชื่อ) ……………………………
                                                                                                                  ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                    
                                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
                                                                           รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1. ชุดเตารีดพาเพลิน 3 ชุด  
2. ชุดช่างตัดผม 3 ชุด  
3. ชุดคุณหมอแสนสนุก 3 ชุด  
4. ชุดเด็กน้อยเล่นทราย 9 ชุด  
5. ผลไม้จำลอง 9 ชุด  
6. ผักจำลอง 9 ชุด  
7. ชุดไข่ไก่ไข่เป็ด 9 ชุด  
8. บล็อคเพลิดเพลิน 24 ชุด  
9. บล็อคต่อสร้างสรรค์ 25 ชุด  
10. บล็อคลูกเต๋าแสนสนุก 12 ชุด  
11. แป้นเรขาสวมหลัก (ไม้) 3 ชุด  
12. ปิระมิด 3 ทรง 3  ชุด  
13. สวมหลักเรียงขนาด 3 ชุด  
14. ฝึกร้อยกระดุม 9 ชุด  
15. ตาช่าง 2 แขน (ไม้) 3 ชุด  
16. เกมความจำภาพและศัพท์ภาษาอังกฤษชุดสัตว์,สิ่งของ,รูปทรง 3 ชุด  
17. เกมความจำภาพและศัพท์ภาษาอังกฤษชุดผักผลไม้ 3 ชุด  
18. ภาพตัดต่อเครื่องแต่งกาย 3 ชุด  
19. ภาพตัดต่อห้องนอน 3 ชุด  
20. ภาพตัดต่อห้องน้ำ 3 ชุด  
21. ภาพตัดต่อห้องครัว 3 ชุด  
22. จิ๊กซอจิ๋ว ก-ฮ ขนาด 10*10 ซม.หนา 10 มม. 3 ชุด  
23. จิ๊กซอจิ๋ว A-Z ขนาด 10*10 ซม.หนา 10 มม. 3 ชุด  
24. ลูกโลก 1 ลูก 1 ลูก  
25. แว่นขยาย ขนาด 3 นิ้ว 3 อัน  
26. กระดานหัดนับเบื้องต้น 3 อัน  
27. เรียนรู้เรื่องผักผลไม้ที่น่ารู้จัก 9 ชุด  
28. เรียนรู้เรื่องสัตว์ที่น่ารู้จัก 9 ชุด  
29. สวมหลักลำดับตัวเลข 3 ชุด  
 
 
 
          
                                                                        -2-
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
30. Bowling ชิงแชมป์ 3 ชิ้น  
31. โยนห่วงช้าง 3 ชิ้น  
32. ฆ้อง 1 ชิ้น  
33. CD เพลงชุดหนูน้อยวัยแข็งแรง 3 ชุด  
34. CD เพลงชุดตัวเรา บ้านของเรา โรงเรียนของเรา 3 ชุด  
35. บอร์ดตารางสถิตินักเรียน 3 ชิ้น  
36. ชุดธงโต๊ะประชาติเซียน 1 ชุด  
37. ยีราฟสไลด์ลื่น 6 ชิ้น  
38. ชุดหัตถกรรมพื้นบ้าน 3 ชุด  
39. ชุดแม่ค้าแม่ขาย 3 ชุด  
40. ชุดเครื่องครัว 3 ชุด  
41. ชุดอาบน้ำให้น้อง 3 ชุด  
42. ช่วยหนูน้อยร้อยเชือก 3 ชุด  
43. เอี๊ยมอนุบาล 141 ชิ้น  
44. อุโมงค์รถไฟ ปู๊น ปู๊น 1 ชิ้น  
   
 
 
 
                                                                                                              (ลงชื่อ)……………………………………..
                                                                                                                         ( นายบุญทัย        นารินทร์ )
                                                                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri