ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
*********************************

 
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุ  ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนแลเตรียมการจัดหาพัสดุให้เทศบาลตำบลก้านเหลืองจัดทำแผนการจัดหาพัสดุในระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณเป็นการล่วงหน้าให้สอดคล้อง  กับการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณต่อไป
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕


 
                                                                            (ลงชื่อ) .................................................
                                                                                           (นายอุบล   แข็งขยัน)
                                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri