ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (2,300,000 บาท) ขอซื้อเอกสาร 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการจัดซื้อด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1โครงการ

****************************
                 เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม  ประจำปีงบประมาณ 2557)  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ค่าครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
 

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมใบอนุญาต ในขณะ         ที่ยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  15 ธันวาคม  2557 ระหว่างเวลา  10:00 น. – 11:00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อยชั้น 2)   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  17  ธันวาคม  2557 เวลา 10:00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  2,000.- บาท  ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
        
                                                   ประกาศ ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  2557
 
 
                                                                                 นายธนสมบัติ  ปักโคทานัง
                                                                             (  นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง  )   
                                                                                   ประธานคณะกรรมการ
                                                                       ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri