ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ยื่นซอง 13-22 มีนาคม 2558 (396,000 บาท)
 
ประกาศเทศบาลตาบลก้านเหลือง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร
บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
****************************
           ด้วยเทศบาลตาบลก้านเหลือง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายเมธี สกุลธรรม ถึง ถนนลาดยาง (สายแวงน้อย – แวงใหญ่) รายละเอียดดังนี้
1).ก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. ขนาด 0.50*0.50*0.10 เมตร พร้อมฝาปิด ยาว 220 เมตร
2).ขยายผิวจราจร คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.88 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 193.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด- ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลก้านเหลืองกาหนด เป็นเงิน 396,000.-บาท (สามแสนเก้าหมมื่นหกพันบาทถ้วน)
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 198,000.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้านเหลือง

กาหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
- ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตาบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอาเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอาเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
 
กาหนดเปิดซองสอบราคา
- กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างอาเภอแวงน้อย ( ที่ว่าการอาเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่เทศบาลตาบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 13 – 23 มีนาคม 2558 ในราคา ชุดละ (1,000.-) บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tessabankanluang.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

                                                  ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558


 
                                                                                                                      (ลงชื่อ)…บุญทัย   นารินทร์
                                                                                                                               ( นายบุญทัย นารินทร์ )
                                                                                                                        นายกเทศมนตรีตาบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM