ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (475,000 บาท) ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 

            ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก  หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง
จังหวัดขอนแก่น (จากสี่แยกศาลากลางบ้านไปทางบ้านนายนรินทร์)

****************************

            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก  หมู่ที่ 3  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น (จากสี่แยกศาลากลางบ้านไปทางบ้านนายนรินทร์)   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด   เป็นเงิน  475,000.- บาท  (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
2.   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 237,500.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ  เป็นผู้ทิ้งงาน

                      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  20  เมษายน  2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม    ในวันที่  20  เมษายน  2558   ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   9 - 17  เมษายน  2558   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  20  เมษายน  2558  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.
 
 กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  21  เมษายน  2558  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

                         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (1,500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่      9 – 20  เมษายน 2558 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691   หรือทางเวปไซด์ http://tessabankanluang.go.th ในวันและเวลาราชการ
                
                                        ประกาศ   ณ  วันที่     9    เดือนเมษายน   พ.ศ. 2558
    
                                                                   (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                            ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                                                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
  
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri