ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗
***********************
                                          
        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นการวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จัดทำแผนจัดหาพัสดุในระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณเป็นการล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณต่อไป

         จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
                          
                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
 
                                                                                                                (ลงชื่อ).........................................
                                                                                                                            ( นายบุญทัย     นารินทร์)
                                                                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
KEDSARA DOT COM