ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                    โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลก้านเหลือง
๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน -256,700- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา
๒. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 กรกฎาคม 2558
     เป็นเงิน –256,450- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
     รายละเอียดตามใบกาหนดราคากลางแนบท้าย
๓. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาตามท้องตลาด
     - หจก. โบ๊ทบุ๊คส์
     - บจก.กรีนวรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป
     - บริษัท อี วิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
     1. นายสุระ มาเบ้า ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประธานกรรมการ
     2. นางรัศมี ยุทธสนอง ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 3. นายสุวิชัย ถามูลเลศ ตาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาธารณสุข กรรมการ
     4. นางบุญมี บ่อไทย ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการ
     5. นางสุภัทรี จันทจร ตาแหน่ง ตัวแทนผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการ
     6. นางจรูญรัตน์ สีสนั่น ตาแหน่ง ครู กรรมการ
     7. นางสมพร ป้องสา ตาแหน่ง ครู กรรมการ
     8. นางจุไรรัตน์ คาโส ตาแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ


กรุณา...ศึกษาในใบกำหนดราคากลางตามเอกสารด้านล่างนี้เพิ่มเติม
 
ใบกำหนดราคากลาง
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri