ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
...............................................................

                     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา     ประกอบอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณตั้งไว้ 607,600.-บาท    (หกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นเงิน 607,600.-บาท  (หกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในบันทึกขออนุมัติกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

                     ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 
 
                                                                                 
                                                                                                                                             บุญทัย  นารินทร์
                                                                                                                                         (นายบุญทัย    นารินทร์)
                                                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
                                         
 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
1.  ชื่อโครงการ  จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
     ประจำปีงบประมาณ  2560  จำนวนนักเรียน 124  คน  ระยะเวลา 245 วันทำการ    
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
2.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  607,600.-  บาท 
 
3.  วันที่กำหนดราคากลาง  วันที่  27  กันยายน  2560  ตามคำสั่งที่  332/2559                                  
     ลงวันที่  3 ตุลาคม  2559  เป็นเงิน  607,600.-  บาท   ราคา  20  บาท/คน/วัน 
 
4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)
     4.1  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
            เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาของ
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           (ทั้งนี้จะเบิกต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
5.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     5.1  นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง       ตำแหน่ง  ปลัด ทต.ก้านเหลือง            เป็นประธานกรรมการ
     5.2  นายเอกพล      จำปาสาร         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                 เป็นกรรมการ
     5.3  นายสุระ          มาเบ้า            ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา        เป็นกรรมการ
 
 
 
 
 
 
 
         รายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน
                       ประจำปีงบประมาณ 2560

คุณสมบัติผู้รับจ้าง
      1.เป็นบุคคลหรือนิติบุคล ผู้มีอาชีพประกอบอาหารจำหน่าย หรือ
      2.มีความชำนาญด้านการปรุงประกอบอาหาร
ขอบเขตการจ้าง
      ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง จำนวน 124 คน ตลอดปีงบประมาณ เป็นเวลา 245 วัน โดยอาหารกลางวันต่อ 1 มื้อ ประกอบด้วย
      1.ข้าว (ข้าวสวย/ข้าวเหนียว)
      2.กับข้าวอย่างน้อย จำนวน 25 อย่าง ประกอบด้วย
               - กับข้าวประเภทโปรตีนจากสัตว์ อย่างน้อย จำนวน 1 อย่าง
               - กับข้าวประเภทผัก อย่างน้อยจำนวน 1 อย่าง
               โดยในแต่ละมื้อต้องมีกับข้าวชนิดแห้ง อย่างน้อย 1 อย่าง และชนิดน้ำจำนวน 1 อย่าง
      3.ขนมหรือผลไม้ อย่างน้อยจำนวน 1 อย่าง
      ทั้งนี้อาหารต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และเหมาะสมสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ สำหรับขนมหรือผลไม้ ให้เป็นขนม จำนวนไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
รายละเอียดและเงื่อนไขในการจ้าง
      1.ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุในการประกอบอาหาร และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารโดยผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
      2.ผู้รับจ้างต้องหมุนเวียนอาหารโดยไม่ซ้ำกันภายในรอบสัปดาห์
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri