ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 55 - 3 พฤษภาคม 55
 
            ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
****************************
               
                 ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.     เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง  หมู่ที่  2  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อขนาด   ขนาด Ø 0.40 เมตร    จำนวน 130 ท่อน และท่อขนาด  Ø 0.60 เมตร  จำนวน 91 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบเทศบาลก้านเหลืองกำหนด  เป็นเงิน 189,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                       1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ           หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
                       2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 94,500.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  3 พฤษภาคม 2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                      กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
                                - ระหว่างวันที่   20   เมษายน  2555 ถึงวันที่ 2  พฤษภาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ    ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
                                - ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง                           ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)      ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา
                                - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  4   พฤษภาคม  2555 ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
                               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (600.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  20   เมษายน  2555   ถึงวันที่   3  พฤษภาคม 2555  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ

                                        ประกาศ   ณ  วันที่     19    เดือนเมษายน   พ.ศ. 2555
    
                                                                                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                                                      (นายอุบล     แข็งขยัน)
                                                                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri