ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแวงจันทโคตร (27 ก.ค.-14 ส.ค.55)
 

            ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแวงจันทโคตร
บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

****************************
 
                ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณหนองแวงจันทโคตร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ขนาดพื้นที่กว้าง 17.00 เมตร ยาว  116 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  เป็นเงิน 200,000.-  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)
                          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
  2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  14  สิงหาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  14  กรกฎาคม 2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   27   กรกฎาคม  2555 ถึงวันที่ 10  สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  

- ในวันที่ 14  สิงหาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)      ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  15   สิงหาคม  2555 ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (600.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง   ระหว่างวันที่  27   กรกฎาคม  2555   ถึงวันที่   14  สิงหาคม 2555  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
                        
                               ประกาศ   ณ  วันที่     26    เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2555
    
                                                                                                        (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                          (นายอุบล     แข็งขยัน)
                                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri