ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ
 

เรื่อง    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่  ตำบลก้านเหลือง

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  

 ----------------------------------------
                  ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง  จำนวน   14  หมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  216,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดการจัดเก็บ อย่างน้อย  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  และนำไปกำจัด  ณ  สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมของ  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น   

 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ     ดังนี้
                                1.   เป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานการบริหาร   
                                 ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่เข้ายื่นซองสอบราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  11  ตุลาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  11  ตุลาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.
ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
      - ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา
และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
- ในวันที่ 11  ตุลาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ 
และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)     
ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
      - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  12   ตุลาคม  2555 ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ระหว่างวันที่  28   กันยายน  2555   ถึงวันที่   11  ตุลาคม 2555  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691                   
ในวันและเวลาราชการ
                                              ประกาศ   ณ  วันที่     27    เดือนกันยายน   พ.ศ. 2555
    
                                                                                                  (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                   (นายอุบล     แข็งขยัน)
                                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM