ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมครบชุด
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3 - 12 ตุลาคม 2559
 
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ59
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก12 บ่อ และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 1,050,000.-บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 15 – 23 ธันวาคม 2558
 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ราคา 3,585,000.-บาท ยื่นเอกสารประมูล วันที่ 29 ธันวาคม 2558
 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง
หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
ประกาศฯ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก) 3,585,000 บาท
 
ประกาศฯ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 2,956,000 บาท
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง งบฯ 784,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2558
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบฯ 252,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2558
โดยใช้รถในการรับ-ส่งนักเรียน 3 คัน คิดราคาจ้างเหมารวม   เดือนละ 21,000.-บาท 
ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  252,000.-บาท 
 
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปี 2558
 
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2558
ประกาศสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2558
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 { จากถนนลาดยาง (สายแวงน้อย-แวงใหญ่) – สี่แยกศาลาประชาคม } 450,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 (ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง ) 133,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ( จากลำห้วยโสกหาดเชื่อมท่อ คสล.เดิม เข้าหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแก ) 127,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น (จากสี่แยกศาลาประชาคม (คุ้มใต้) – สี่แยกประชาคมหมู่บ้าน ) 356,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (475,000 บาท) ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (252,000 บาท) ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ยื่นซอง 13-22 มีนาคม 2558 (396,000 บาท)
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด (วางกลางถนน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2558 ( 737,000 บาท )
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (สายเทศบาลด้านทิศตะวันตก 986,360.- บาท) ซื้อเอกสารระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2558
 
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (2,300,000 บาท) ขอซื้อเอกสาร 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 3,647,000 บาท) ซื้อเอกสาร 15-24 ตุลาคม 2557 นี้
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างถนนคสล. 2,765,000 บาท ) ซื้อเอกสาร 15-24 ต.ค. 57 นี้
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง งบฯ 252,000 บาท ยื่นซอง 23 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง งบฯ 845,600 บาท ยื่นซอง 23 ก.ย.-1 ต.ค.57
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ งบฯ 216,000 บาท ซื้อเอกสาร 23 ก.ย.-2 ต.ค.57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรและถังน้ำใสขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรและถังน้ำใสขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ 8 9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ 8 9-20 มิถุนายน 57
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 6  9-20 มิถุนายน 57
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 6 9-20 มิถุนายน 57
 
คำสั่งที่ 163/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
คำสั่งที่ 163/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดแต่งผิวจราจร บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดแต่งผิวจราจร บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซอง 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อหอถังระบบประปา แบบหอถังสูง พร้อมติดตั้ง ซื้อเอกสารสอบราคา 15 – 27 พฤษภาคม 2557
 
สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ยื่นซอง 29 เม.ย.-14 พ.ค.57
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล (ครั้งที่ 2) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก้านเหลือง ม.1 วงเงิน 461,700 บาท 13 – 23 มกราคม 2557
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 วงเงิน 339,100 บาท วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 วงเงิน 313,200 บาท วันที่ 13–23 มกราคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 10 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  10  มกราคม  2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง  จำนวน   14  หมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง  จำนวน   1 ศูนย์
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง (สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง (สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
สอบราคาซื้อรถกระเช้าอีแต๋น จำนวน 1 คัน
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
 
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระหว่างวันที่   21   มิถุนายน  2556  ถึงวันที่ 3  กรกฎาคม 2556  
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11
 กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่   24   มกราคม  2556  - 5  กุมภาพันธ์ 2556
 
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๑ โครงการ

                                                         

 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ–ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ–ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่  ตำบลก้านเหลือง

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555

 
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแวงจันทโคตร (27 ก.ค.-14 ส.ค.55)
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 9.00 เมตร ยื่นซองสอบราคา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55 นี้
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา 29 มิ.ย.-11 ก.ค.55 นี้


 

 
ราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 55 - 3 พฤษภาคม 55
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 55 - 3 พฤษภาคม 55
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
รายละเอียด : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 55)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
            จำนวนนักเรียน 137 คน ราคากลางอัตราคนละ 13.-บาท จำนวน 227 วันทำการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 404,287 บาท ผู้สนใจติดต่อ ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54)
โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท  ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  216,000.-บาท  ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่   27   กันยายน  2554   ถึงวันที่   10  ตุลาคม 2554   นี้
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54 นี้)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 10 ต.ค.54 นี้)
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2554  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14 -27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 -27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (1,000.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (1,000.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (2,000.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง  ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (2,000.-) บาท ได้ที่ทต.ก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
 
KEDSARA DOT COM