ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
 
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ๓  ปี
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๓
 
๑.หลักการและเหตุผล
                   การบริหารจัดการอัตรากำลังของหน่วยงานรัฐ  เป็นสิ่งที่สำคัญและต้องดำเนินการต่อเนื่อง  เนื่องจากการกำหนดอัตราคนในองค์กรหนึ่งจะมีความ

๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ( ก.กลาง )  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการอัตรากำหนดตำแหน่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก.จังหวัด ) กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า  จะมีตำแหน่งใด  อยู่ในส่วนราชการใด  ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณงานและคุณภาพ  ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาล โดยให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้ารกลางพนักงานเทศบาล   ( ก.ท.)   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล   ( ก.ท.)  กำหนด
 
๑.๒  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ( ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาล  เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาล   โดยเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยกำหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง  เพื่อวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลังและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง ๓  ปี
 
๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓  ปี  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๓  ขึ้น
 
                     คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) กำหนดให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  โดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๕  ส่วน ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดให้มีกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น ๕๒  อัตรา เพื่อแก้ปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังขึ้น โดยให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง
โครงสร้างส่วนราชการ  
                 จากการที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว        โดยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล  ดังนี้        

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง ( เดิม ) โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ
๑.ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น) ๑.ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น)  
๒.หน่วยตรวจสอบภายใน ๒.หน่วยตรวจสอบภายใน  
๒.๑ งานตรวจสอบภายใน ๒.๑ งานตรวจสอบภายใน  
๓. สำนักปลัด ๓. สำนักปลัด  
๓.๑ ฝ่ายอำนวยการ ๓.๑ ฝ่ายอำนวยการ  
๓.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป ๓.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป  
๓.๑.๒ งานธุรการ  ๓.๑.๒ งานธุรการ   
๓.๑.๑ งานการเจ้าหน้าที่ ๓.๑.๓ งานการเจ้าหน้าที่  
๓.๑.๓ งานแผนและงบประมาณ ๓.๑.๔ งานแผนและงบประมาณ  
๓.๑.๔ งานพัฒนาชุมชน ๓.๑.๕ งานพัฒนาชุมชน  
๓.๒ ฝ่ายปกครอง ๓.๒ ฝ่ายปกครอง  
๓.๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๓.๒.๒ งานบริหารงานทะเบียนและบัตร ๓.๒.๒ งานบริหารงานทะเบียนและบัตร  
๔. กองคลัง ๔. กองคลัง  
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง  
๔.๑.๑ งานการเงินและบัญชี ๔.๑.๑ งานการเงินและบัญชี  
๔.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน ๔.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  
๔.๑.๓ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๔.๑.๓ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
๕. กองช่าง ๕. กองช่าง  
๕.๑ งานผังเมือง ๕.๑ งานผังเมือง  
๕.๒ งานสาธารณูปโภค ๕.๒ งานสาธารณูปโภค  
๖. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๖. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา ๖.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา  
๖.๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย ๖.๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย  
๖.๑.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖.๑.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗. กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ๗. กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  
๗.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๗.๑ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
๗.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๗.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
     
 
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง                                                                      
                   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้วิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งของภารกิจที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ได้ดังนี้
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ
ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ๘) (๑) ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง) (๑)  
สำนักปลัด สำนักปลัด  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ต้น  (๑)  (นบห.ทั่วไป ๗) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ต้น  (๑)  (นบห.ทั่วไป ๗)  
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ต้น  (๑) (นบห.ทั่วไป ๖) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ต้น  (๑)  (นบห.ทั่วไป ๖)  
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
นักจัดการงานทั่วไป   ปก.  (๑) นักจัดการงานทั่วไป   ปก.  (๑)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
งานธุรการ  งานธุรการ   
เจ้าพนักงานธุรการ  ปง.(๑) เจ้าพนักงานธุรการ  ปง.(๑)  
พนักงานขับรถยนต์  (ทักษะ) พนักงานขับรถยนต์  (ทักษะ)  
นักการภารโรง นักการภารโรง  
งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่  
นักทรัพยากรบุคคล  ปก.  (๑) นักทรัพยากรบุคคล  ปก.  (๑)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
งานแผนและงบประมาณ งานแผนและงบประมาณ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก. (๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชก. (๑)  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน  
นักพัฒนาชุมชน ชก.(๑) นักพัฒนาชุมชน ชก.(๑)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๖ (๑)  (นบห.ทั่วไป ๖) หัวหน้าฝ่ายปกครอง ๖ (๑)  (นบห.ทั่วไป ๖) ว่าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชก. (๑) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชก. (๑)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พนักงานขับรถยนต์ ( ทักษะ) พนักงานขับรถยนต์ ( ทักษะ)  
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  
งานบริหารงานทะเบียนและบัตร งานบริหารงานทะเบียนและบัตร  
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปก./ชก. (๑) นักจัดการงนทะเบียนและบัตร ปก./ชก. (๑) ว่าง
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ
กองคลัง กองคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง  ต้น (๑)  ( นบห.คลัง๗) ผู้อำนวยการกองคลัง  ต้น (๑)  ( นบห.คลัง ๗)  
ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น (๑)  (นบห.คลัง ๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น (๑)  (นบห.คลัง ๖)  
งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี  
นักวิชาการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ ) (๑) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ ) (๑)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน  
นักวิชาการพัสดุ  ชก.(๑) นักวิชาการพัสดุ  ชก.(๑)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.(๑) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.(๑)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
กองช่าง กองช่าง  
ผู้อำนวยการกองช่าง  ต้น (๑) ( นบห.๗) ผู้อำนวยการกองช่าง  ต้น (๑) ( นบห.๗)  
งานผังเมือง งานผังเมือง  
วิศวกรโยธา ปก.(๑) วิศวกรโยธา ปก.(๑)  
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค  
นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) นายช่างโยธา ปง./ชง. (๑) ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.(๑) เจ้าพนักงานธุรการ ปง.(๑)  
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
กองการศึกษา กองการศึกษา  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ต้น (๑)  ( นบห.ศึกษา๗) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ต้น (๑)  ( นบห.ศึกษา๗) ว่าง
ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาปฐมวัย  
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(๑) นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.(๑) ว่าง
 
 


โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง (เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง  
ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑) (๑) ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑) (๑)  
ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑) (๑) ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑) (๑)  
ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑)     (๑) ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑) (๑)  
ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ ครูผู้ช่วย) (๑) ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑) (๑)  
ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ ครูผู้ช่วย) (๑) ครูผู้ดูแลเด็ก  ( อันดับ คศ.๑) (๑)  
ผู้ดูแลเด็ก    ( ทักษะ ) ผู้ดูแลเด็ก    (  ทักษะ  )  
ผู้ดูแลเด็ก   (  ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก    ( ทักษะ )  
ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก ( ทั่วไป)  
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น (๑) ( นบห.สาธาฯ๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ต้น (๑) ( นบห.สาธาฯ๗) ว่าง
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวงล้อม งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวงล้อม  
พนักงานขับรถยนต์  ( ทั่วไป) พนักงานขับรถยนต์  ( ทั่วไป)  
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวงล้อม  
นักวิชาการสุขาภิบาล ปก.(๑) นักวิชาการสุขาภิบาล ปก.(๑)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (๑)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

กรอบอัตรากำลัง  ๓  ปี  ระหว่างวันที่  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (ที่ต้องการ เพิ่ม - ลด)

สังกัด/ตำแหน่ง
ตามกรอบอัตรากำลัง
 
กรอบอัตรา
กำลังเดิม
กรอบอัตรากำลังใหม่ เพิ่ม / ลด หมายเหตุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง (๑) - - -  
สำนักปลัด                
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ต้น (๑)(นบห.ทั่วไป ๗) - - -  
ฝ่ายอำนวยการ                
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ต้น (๑)   (นบห.ทั่วไป  ๖) - - -  
KEDSARA DOT COM