ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ในหลวง
ในหลวง
ในหลวง
5 ธันวาคม 2556
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
 
       บ้านโคกใหญ่  ม.5  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  ตั้งเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2475     โดยการนำของ  พ่อเป่  ช่วยนา  ซึ่งเป็นคนบ้านหนองแขม  ได้ชักชวนเพื่อนบ้านชาวบ้านหนองแขมประมาณ  10  ครัวเรือน  และกลุ่มคนที่อพยพมาจากอำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  ได้พร้อมใจกันเดินทางออกไปทางทิศเหนือประมาณ  4  กิโลเมตรเศษๆ  ได้พบเห็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ประกอบด้วยลำห้วย  ป่าไม้  โคก  สัตว์ป่า  สัตว์น้ำ  นานาชนิด  โดยเฉพาะต้นไม้น้อยใหญ่  เหมาะสำหรับการปลูกบ้านเรือน  จึงตัดสินใจตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณดังกล่าว  ซึ่งบ้านเรือนสมัยนั้นเรียกว่า  โคกแลนใหญ่  นอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้แล้ว  ยังมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่สำคัญติดกันถึง  2  วัง  วังหนึ่งเล็ก  วังหนึ่งใหญ่  ซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกขานกันว่า  หนองสองห้อง  จากโคกแลนใหญ่ในสมัยอดีตก็กลายเป็นบ้านโคกใหญ่ในปัจจุบัน 

มีผู้ใหญ่บ้านปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามลำดับดังนี้
1.   นายโหนก  นารินทร์
2.   นายทองดี  ฝ่ายจันทร์
3.   นายบุญ  นาแซง
4.   นายน้อย  คุณี
5.   นายบุญ  นาแซง
6.   นายลา  ปลิวไธสงค์
7.   นายจำปา  โคตรภูธร
8.   นายเคน  สุธรรม
9.    นายสำอาง  สุธรรม
10.  นายออน  คำโฮง
11.  นายทูล  โคตรภูธร
 
ที่ตั้งชุมชน
      บ้านโคกใหญ่   หมู่ที่ 5  อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2 สาย กรุงเทพฯ  -  หนองคาย   การเดินทางจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ผ่าน อำเภอบ้านไผ่  เมืองพล  รวมระยะทาง   80  กิโลเมตร   จากเมืองพลเข้ามายังบ้านก้านเหลือง  16  กิโลเมตร   
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านโสกน้ำขาว  หมู่  6
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านหนองสองห้อง  หมู่  7
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลืองหนองแวง  หมู่  12
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านน้ำซับ  ม.7  ตำแบลท่านางแนว 
KEDSARA DOT COM