ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เทศบัญญัติเทศบาล
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อใช้ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ต่อไป
 
 
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558
 
ของ
 
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
อำเภอแวงน้อย     จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2558
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
http://www.tessabankanluang.go.th/customers/content/download/download-15.pdf
 
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
KEDSARA DOT COM