ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 13 บ้านหญ้าคา
 
               บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 13  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  แต่เดิม คือ โนนหญ้าคา เพราะแต่ก่อนมีต้นหญ้าคาเต็มไปหมด  คุ้มหญ้าคาเป็นคุ้มที่มีผู้คนอพยพมาอยู่ต่อจากบ้านบะแหบโดยมีกลุ่มคนที่มาตั้งบ้านหญ้าคาดังต่อไปนี้  คือ พ่อใหญ่สุม  สีแล  พ่อใหญ่ขัน  สายแขม พ่อใหญ่ชาลี นวนสิงห์  และโนนอยู่ทางทิศใต้ของคุ้มบะแหบ คือ โนนสวนยา  แต่ก่อนเป็นโนนปลูกยาสูบของชาวบ้าน  เพราะสมัยก่อนจะสูบยาทุกคนส่วนผู้หญิงจะเคี้ยวหมากถือเป็นเรื่องทันสมัยกลุ่มคนที่มาอยู่  คุ้มสวนยาครั้งแรกได้แก่  พ่อใหญ่โพธิ  อะโน  พ่อใหญ่วงษ์  พ่อใหญ่สุบรรณ  ปะติเน ส่วนโนนที่อยู่ทิศตะวันออกของคุ้มบะแหบ  คือ คุ้มโนนวัด  ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดจึงเรียกว่า คุ้มโนนวัดกลุ่มคนที่มาอยู่ครั้งแรกได้แก่  พ่อใหญ่จารย์ลี จอมศรีกระยอม  พ่อใหญ่สี  เดิมกระยอม  ต่อมา พ.ศ. 2530 คุ้มหญ้าคาได้แยกหมู่บ้าน ชื่อว่าบ้านหญ้าคา หมู่ 13 ต.ก้านเหลือง
อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  นายสุบิน  เทพอินทร์
                ปี 2544 คุ้มสวนยาได้แยกออกเป็นอีกหมู่บ้านเรียกชื่อว่า  บ้านสวนยา หมู่ 14  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายวันชัย  นนทะคำจันทร์ ปัจจุบันบ้านบะแหบมี 2 คุ้ม คือ คุ้มบะแหบกับคุ้มโนนวัด สามหมู่บ้านสี่คุ้ม ถึงว่าจะแยกการปกครอง  แต่ยังไปหาสู่กันและกันเหมือนบ้านพี่เมืองน้องวัด และโรงเรียนร่วมกัน
 
 
ที่ตั้งชุมชน
      บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 13   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2
สาย  มิตรภาพขอนแก่น  -  นครราชสีมา  .จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศ ใต้  ผ่านอำเภอบ้านไผ่     ไปยังอำเภอพล  จากตัวอำเภอพล  เข้าไปยังหมู่บ้านหญ้าคา  รวมระยะทางประมาณ  90  กิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านโนนศลา ม.11 ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านบะแหบ  ม.10  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านหัวหนอง  ต.เพ็กใหญ่  อ.พล
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านหนองแก  ม.9  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri