ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
ศักยภาพในตำบล และข้อมูลด้านอื่นๆ
 
ศักยภาพในตำบล       ศักยภาพของเทศบาลตำบลก้านเหลือง 
(1)  จำนวนบุคลากร
        จำนวน  40 คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล 13 คน
        ตำแหน่งในกองคลัง   7  คน
        ตำแหน่งในกองช่าง  5  คน
        ตำแหน่งในกองการศึกษา 8  คน
        ลูกจ้างเหมาบริการ    7  คน

(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร
                        ปริญญาโท  2   คน
                        ปริญญาตรี      14    คน
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    13    คน
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   7   คน
                        ประถมศึกษา    4   คน

(3)  รายได้ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                รายได้ของเทศบาลตำบลก้านเหลืองประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553                                          30,210,811.00                บาท     แยกเป็น
รายได้หมวดภาษีอากร                                                           18,512419.00               บาท
รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร                                                               435,100.00                บาท
รายได้จากทรัพย์สิน                                                                     50,000.00               บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                        340,000.00               บาท
รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินการ        11,254,2921.00              บาท
กิจการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ยอดเงินสะสม  ณ  วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ  2553      381,350.12     บาท 

มวลชนจัดตั้ง
         อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน    14    หมู่บ้าน  จำนวน  170 คน
          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       14    หมู่บ้าน
  • ศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้าชุมชน  5  หมู่บ้าน 
  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน    194  คน
         ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  130  คน 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri