ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 (สายเทศบาลด้านทิศตะวันตก 986,360.- บาท) ซื้อเอกสารระหว่างวันที่ 19 - 27 มกราคม 2558
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 2 (สายเทศบาลด้านทิศตะวันตก)

ตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

****************************

         ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง   หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น (สายเทศบาลด้านทิศตะวันตก) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 315  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย   (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด)   เป็นเงิน  986,360.- บาท  (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
2.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 493,180.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน
   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  28 มกราคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  28  มกราคม  2558   ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   19 - 27  มกราคม  2558   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซอง  สอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  28 มกราคม 2558  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย   (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.
 
กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  29 มกราคม  2558  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (2,000.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  19 - 28 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 หรือทางเว็ปไซต์ http://tessabankanluang.go.th ในวันและเวลาราชการ
                        
                                        ประกาศ   ณ  วันที่     19    เดือนมกราคม   พ.ศ. 2558
    


                                                  
                                                                           (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                   ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri