ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
ร้องเรียนร้องทุกข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
มุมสุขภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร.043-210691   Fax.043-210750  
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมครบชุด
 
                                                                             บันทึกข้อความ          
ส่วนราชการ    กองคลัง   เทศบาลตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
ที่       77101/                                                  วันที่   11   สิงหาคม    2560
เรื่อง    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมครบชุด                             
          เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
                  ตามที่  เทศบาลตำบลก้านเหลืองจะดำเนินการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมครบชุด  เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน  17 รายการ  รายละเอียดดังต่อไปนี้    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1. พาวเวอร์แอมป์ NPE C- 1800 NPE 1 เครื่อง  
2. พาวเวอร์แอมป์ NPE C- 2200W NPE 1 เครื่อง  
3. ครอสโอเวอร์ 234 XS NTS 1 เครื่อง  
4. อีครอไรเซอร์ 231XLS NTS 1 เครื่อง  
5. คอมเพสเซอร์ 166 XS NTS 1 เครื่อง  
6. เพาเวอร์เบรกเกอร์ AC-8 SAMSON 1 เครื่อง  
7. มิกเซอร์ Live-802 ยูโรเทค เอฟเฟ็กแท้ 1 เครื่อง  
8. ตู้แล็คอลูมิเนียม SC-MC12U * ล้อ NTS ไม้ 3 ฝาลึก 24 นิ้ว 1 ตู้  
9. สายแจ็ค XLR เมีย*ผู้ YM-381 1 M NTS เส้น 10 เส้น  
10. สายแจ็ค คอม 10 เมตร YM -360 NTS 1 เส้น  
11. สายลำโพง 20 เมตร พร้อมแจ็ค 4 เส้น  
12. ตู้ลำโพง 18 นิ้ว pv700w เหล็กหล่อ 2 ตู้  
13. ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 500w ไดร์เวอร์ 440/เน็ทเวิทร์ 202 2 ตู้  
14. ไมโครโฟนไร้สาย ET-777 A เสาอากาศหน้า ยูโรเทคยึดแล็คได้ 1 ชุด  
15. ถาดมิกซ์ 2 U +น๊อตสีดำ NPE 1 ชุด  
16. ไมโครโฟนพร้อมสาย PG-48 1 อัน  
17. สายไมค์สำเร็จ 10 เมตร XLR/XLR 2 เส้น  
 
                   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  และแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจิต  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  เพื่อความบริสุทธิ์  ยุติธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   ดังผู้มีรายนามและตำแหน่งต่อไปนี้
                  1. นายธนสมบัติ      ปักโคทานัง    ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง     ประธานกรรมการ
                  2. นายวิทูล             สุขเพีย          ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล           กรรมการ             
                  3. นายสุทธินันท์     ทองนา           ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายฯ                  กรรมการ
           
 
           ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการดังกล่าวข้างต้น  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  หากมีอุปสรรคใดให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
 
 
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ    และลงนามในคำสั่งที่เสนอมาพร้อมนี้
 
 
 
 
 
                                                                                                ………………………………….
                                                                                                   (นางวิภารัตน์    รัตมาโสมะ)
                                                                                                           นักวิชาการพัสดุ    
 
-   ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                             -   ความเห็นของรองปลัด อบต.
...........................................................                                                 ...........................................................
...........................................................                                                 ...........................................................
 
    (นางสาวสุกัญญา    อุทธา)                                                             (นางแพทอง       มิเถาวัลย์)
        ผู้อำนวยการกองคลัง                                                       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   
   
-  ความเห็นของ ปลัดเทศบาล.                                            -  ความเห็นของนายกเทศมนตรี
............................................................                                       ¨  อนุมัติ
............................................................                                       ¨  ไม่อนุมัติ ................................................
 
      (นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง)                                                              (นายบุญทัย      นารินทร์)
     ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง                                                      นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้.................
KEDSARA DOT COM