ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 6 บ้านโสกน้ำขาว
 
      บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่ 6  ตำบลก้านเหลือง เดิมได้จัดตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมชื่อบ้านเหมือดแอ่แง่ลึก เพราะที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นเหมือดแอ่มาก ขึ้นอยู่กับบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง มีพ่อมี ไม้หวัน      พ่อจารย์มา  กุลสุวรรณ์  พ่อทัศน์  กระยอม  พ่อบุญมา  ชัยแก้ว  พ่อสา  มูลณี  พ่อพา  บุญเรืองศรี แม่แหล่ มูลณี แม่สี  ช่วยนา แม่หนูดม กุลสุวรรณ์  เป็นผู้จัดพิธีเซ่นไหว้ศาลประจำหมู่บ้าน  ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ต่อมาปี 2510 จึงได้แยกเป็นหมู่บ้านใหม่ชื่อว่าบ้านโสกน้ำขาว เพราะว่ามีโสกน้ำแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ใกล้หมู่บ้านเป็นสีขาว จึงได้นำชื่อนั้นมาตั้งชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน คือ นายทัศน์  กระยอม   ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน   คือ  นายทวีสิทธิ์  นิลทา   และ มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 3 คน  และมีคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 9 คน

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   เหมาะสำหรับทำการเกษตร อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ลักษณะอากาศ โดยในตอนกลางวันและตอนกลางคืนอากาศจะแตกต่างกันมาก ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด บางปีมีภาวะฝนทิ้งช่วง  ไม่ตกต้องตามฤดูการเป็นปัญหาในการเพาะปลูกมาก

บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นชนบทมีวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  มีรายได้เสริมจากการทำไร่นาสวนผสม จักสาน ทอผ้าไหม รับจ้างทั่วไป สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ชาวบ้านมีความรัก และผูกพันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ยังคงรักษาไว้ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
ที่ตั้งชุมชน
        บ้านโสกน้ำขาว   หมู่ที่ 6   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2 
สาย ถนนมิตรภาพ จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศ ใต้  ผ่านอำเภอบ้านแฮด  อำเภอบ้านไผ่  จนมาถึงอำเภอพล  จากอำเภอพล  เข้าไปในหมู่บ้าน ประมาณ  20 กิโลเมตร    รวมระยะทางประมาณ  95    กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   บ้านโสกไผ่  ต.โนนทอง  อ.แวงใหญ่
ทิศใต้             ติดต่อกับ   บ้านโคกใหญ่  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านป่าไม้งาม  ต.โนนทอง  อ.แวงใหญ่ 
KEDSARA DOT COM