เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
นโยบายและแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  วันที่ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ
ครั้งที่ 1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 - มีนาคม 2561
ครั้งที่  2  ระหว่างเดือนเมษายน  2561 - กันยายน  2561
*บทนำ
*วัตถุประสงค์ 
*ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
*ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
*สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม
*บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
*ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง


ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 2561
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่
* ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
* ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
             สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางพัฒนาของท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้านเหลืองจึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ จากหลายส่วนและหลายฝ่ายการทำงานด้วยกันสรุปเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาได้ 3 หัวข้อ ดังนี้...
 
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการทำ SWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน    โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอกมีดังนี้ ............
สอบถาม