ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
นโยบายและแผนงาน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  วันที่ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
*บทนำ
*วัตถุประสงค์ 
*ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
*ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
*สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม
*บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
*ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง


 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 2561
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่
* ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
* ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน/กำกับติดตามการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน/กำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ครั้งที่ 1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 - มีนาคม 2561
ครั้งที่  2  ระหว่างเดือนเมษายน  2561 - กันยายน  2561
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
             สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางพัฒนาของท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้านเหลืองจึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ จากหลายส่วนและหลายฝ่ายการทำงานด้วยกันสรุปเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาได้ 3 หัวข้อ ดังนี้...
 
 
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยดำเนินการดังนี้...
                               
 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการทำ SWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน    โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอกมีดังนี้ ............
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri