ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
นโยบายและแผนงาน
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) รายละเอียดโครงการที่อนุมัติและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 
สรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ) ตุลาคม 63 - มีนาคม 64
สรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ) ตุลาคม 63 - มีนาคม 64
 
สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  วันที่ 1  ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแผนพัฒนาฯ
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
แผนดำเนินงานประจำปี 2561
*บทนำ
*วัตถุประสงค์ 
*ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
*ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
*สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม
*บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
*ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง


 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 2561
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่
* ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
* ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน/กำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงาน/กำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ครั้งที่ 1  ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 - มีนาคม 2561
ครั้งที่  2  ระหว่างเดือนเมษายน  2561 - กันยายน  2561
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
             สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางพัฒนาของท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้านเหลืองจึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ จากหลายส่วนและหลายฝ่ายการทำงานด้วยกันสรุปเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาได้ 3 หัวข้อ ดังนี้...
 
 
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โดยดำเนินการดังนี้...
                               
 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  และศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยการทำ SWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง   จุดอ่อน    โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอกมีดังนี้ ............
 
KEDSARA DOT COM