ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
งานบริการประชาชน
 
รายงานผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
 
หน่วยกู้ชีพ
หน่วยกู้ชีพ
เบอร์โทรติดต่อ  
แพทย์ฉุกเฉิน   โทร.  1669
รถกู้ชีพเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โทร. 086-2353574
 
รถดับเพลิง
รถดับเพลิง
เบอร์โทรติดต่อ  
นายธนสมบัติ    ปักโคทานัง   ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โทรศัพท์  086-2410924
นายทวนชัย      ศีลาโคตร      ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด    โทรศัพท์  093-5574008
นายชิตวาณิช    ทวยเทียง     ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทรศัพท์   095-6646601

 
รถเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
รถเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
เบอร์โทรติดต่อ  
นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง    ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง   โทรศัพท์  086-2410924
พันจ่าเอกนฐพงศ์    เนยไธสง     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   โทรศัพท์  091-0578080
 
รถกระเช้า
รถกระเช้า
เบอร์โทรติดต่อ  
นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง    ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง   โทรศัพท์  086-2410924
 
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563
บทที่ 1  บทนำ
 • ความสำคัญของปัญหา
 • โจทย์วิจัย
 • วัตถุประสงค์การวิจัย
 • ระเบียบวิธีการวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
บทที่ 2  กรอบแนวคิด  และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ความหมายความสำคัญ  หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น
 • แนวคิดการบริการสาธารณะ
 • การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • กรอบแนวคิดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บทที่ 3  ระเบียบวิธีการวิจัย
 • รูปแบบการวิจัย
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • การสร้างเครื่องมือ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการ
 • ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
 • สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
              
 
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2562
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2562
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
   - งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   - งานด้านการศึกษา
   - งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   - งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

บทที่ 5  สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ
   - ความมุ่งหมายของการศึกษา
   - สรุปผล
   - อภิปรายผล
   - ข้่อเสนอแนะ
 
KEDSARA DOT COM