ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
งานบริการประชาชน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
 
หน่วยกู้ชีพ
หน่วยกู้ชีพ
เบอร์โทรติดต่อ  
แพทย์ฉุกเฉิน   โทร.  1669
รถกู้ชีพเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โทร. 086-2353574
 
รถดับเพลิง
รถดับเพลิง
เบอร์โทรติดต่อ  
นายธนสมบัติ    ปักโคทานัง   ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โทรศัพท์  086-2410924
นายทวนชัย      ศีลาโคตร      ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด    โทรศัพท์  093-5574008
นายชิตวาณิช    ทวยเทียง     ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โทรศัพท์   095-6646601

 
รถเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
รถเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอย
เบอร์โทรติดต่อ  
นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง    ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง   โทรศัพท์  086-2410924
พันจ่าเอกนฐพงศ์    เนยไธสง     ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   โทรศัพท์  091-0578080
 
รถกระเช้า
รถกระเช้า
เบอร์โทรติดต่อ  
นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง    ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง   โทรศัพท์  086-2410924
 
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563
บทที่ 1  บทนำ
 • ความสำคัญของปัญหา
 • โจทย์วิจัย
 • วัตถุประสงค์การวิจัย
 • ระเบียบวิธีการวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
บทที่ 2  กรอบแนวคิด  และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • ความหมายความสำคัญ  หลักการพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่น
 • แนวคิดการบริการสาธารณะ
 • การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • กรอบแนวคิดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บทที่ 3  ระเบียบวิธีการวิจัย
 • รูปแบบการวิจัย
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • การสร้างเครื่องมือ
 • การเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการ
 • ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บทที่  5  สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
 • สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
              
 
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2562
ผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2562
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
   - งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
   - งานด้านการศึกษา
   - งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
   - งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

บทที่ 5  สรุปผล  อภิปราย และข้อเสนอแนะ
   - ความมุ่งหมายของการศึกษา
   - สรุปผล
   - อภิปรายผล
   - ข้่อเสนอแนะ
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri