ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  ในสังกัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
วินัยและการรักษาวินัย  ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
โครงการอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ศิลปะและผลิตสื่อเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการเล่น
โครงการอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ ศิลปะและผลิตสื่อเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการเล่น
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการแบบบูรณาการ
โครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการแบบบูรณาการ
 
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ๓  ปี ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  - ๒๕๖๖
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 
มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
มาตรฐานการโอนย้ายมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการโอนย้ายมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ประกาศยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 
ประกาศ-ก.จ.เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก
ประกาศ-ก.จ.เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก
 
กำหนดมาตรฐานงานบุคคลดำเนินการทางวินัย
กำหนดมาตรฐานงานบุคคลดำเนินการทางวินัย
 
กำหนดมาตรฐานงานบุคคลเพิ่มเงินเดือน
กำหนดมาตรฐานงานบุคคลเพิ่มเงินเดือน
 
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค
 
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลก้านเหลือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลก้านเหลือง ปี 2563
ข้อบังคับเทศบาลตำบลก้านเหลือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลก้านเหลือง ปี 2563
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
2. การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
5. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
7. ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
 
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปี 2562
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2562
 
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
แบบรายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  รายละเอียดด้านล่าง..........
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลก้านเหลือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลก้านเหลือง ปี 2562
ข้อบังคับเทศบาลตำบลก้านเหลือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลก้านเหลือง ปี 2562
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
2. การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
5. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
7. ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561  รายละเอียดด้านล่าง..........
 
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561-2563
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561-2563
นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561-2563  รายละเอียดด้านล่าง...........
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  รายละเอียดด้านล่าง........
 
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)  รายละเอียดด้านล่าง.........
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง

. ด้านการพัฒนาบุคลากร

. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ


 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลก้านเหลือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลก้านเหลือง ปี 2558
ข้อบังคับเทศบาลตำบลก้านเหลือง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลก้านเหลือง ปี 2558
1. ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
2. การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
5. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
7. ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้
 
KEDSARA DOT COM