ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
 

ประวัติความเป็นมาเทศบาลตำบลก้านเหลือง

         ตำบลก้านเหลืองเป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอแวงน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอแวงน้อย ห่างจากตัวอำเภอแวงน้อย ประมาณ 11  กิโลเมตร ได้รับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539   ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่   113 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลก้านเหลือง    ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.   2552
 

ประวัติความเป็นมาทั้ง 14 หมู่บ้าน 

ประวัติหมู่ 1  บ้านก้านเหลือง
ประวัติหมู่ 1 บ้านก้านเหลือง
                   เมื่อประมาณ 150 ปี ที่ผ่านมานายจันทร์โคตร นายพรานล่าสัตว์ป่าชาวจังหวัดมหาสารคาม        ได้ออกมาล่าสัตว์  จนมาพบพื้นที่ที่อุดมสมบรูณ์ 
 
ประวัติหมู่ 2 บ้านโคกสูง
ประวัติหมู่ 2 บ้านโคกสูง
       บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง ได้ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2459 โดยแยกออกจากบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1
 
ประวัติหมู่ 3 บ้านหนองโก
ประวัติหมู่ 3 บ้านหนองโก
ประวัติความเป็นมาของบ้านหนองโก  ในอดีตและปัจจุบันบ้านหนองโก  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2457  โดยการนำของนายแก้วศรีไว  พิมเก  
 
ประวัติหมู่ 4 บ้านโสกกระหนวน
ประวัติหมู่ 4 บ้านโสกกระหนวน
บ้านโสกกระหนวน  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2461  ซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่   จังหวัดขอนแก่น โดยมีพ่อมี    แม่เข็ม  เค้าแก้ว 
 
ประวัติหมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
ประวัติหมู่ 5 บ้านโคกใหญ่
บ้านโคกใหญ่  ม.5  ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  ตั้งเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2475     โดยการนำของ  พ่อเป่  ช่วยนา   
 
ประวัติหมู่ 6 บ้านโสกน้ำขาว
ประวัติหมู่ 6 บ้านโสกน้ำขาว
บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่ 6  ตำบลก้านเหลือง เดิมได้จัดตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2478 เดิมชื่อบ้านเหมือดแอ่แง่ลึก
 
ประวัติหมู่ 7 บ้านหนองสองห้อง
ประวัติหมู่ 7 บ้านหนองสองห้อง
บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2453 โดยการนำของนาย กัลหา   นางทองดี   ช่วยนา  นายแสง  
 
ประวัติหมู่ 8 บ้านตลาด
ประวัติหมู่ 8 บ้านตลาด
บ้านตลาด  หมู่  8  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ได้ตั้งหมู่บ้าน  เมื่อ  พ.ศ.  246   โดยการนำของนายหลี  เกิดศักดิ์  นายจินดา  นันทะ 
 
ประวัติหมู่ 9 บ้านหนองแก
ประวัติหมู่ 9 บ้านหนองแก
เดิมมีอยู่ว่ามีนายมูล  อามาตย์  เป็นคนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด  ช่วงนั้นบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี  ท่านจึงได้ย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านหนองแขม ม.3 ต.แวงน้อย (สมัยก่อนขึ้นอำเภอพล) 
 
ประวัติหมู่ 10 บ้านบะแหบ
ประวัติหมู่ 10 บ้านบะแหบ
บ้านบะแหบ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2458 ตรงกับวันเสาร์  แรม 14  ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  
 
ประวัติหมู่ 11  บ้านโนนศาลา
ประวัติหมู่ 11 บ้านโนนศาลา
บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 11   ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2489  โดยแยกออกจากบ้านโนนหอม  หมู่ที่  8  ตำบลเพ็กใหญ่    
 
ประวัติหมู่ 12  บ้านก้านเหลืองหนองแวง
ประวัติหมู่ 12 บ้านก้านเหลืองหนองแวง
บ้านก้านเหลืองหนองแวง  ม. 12 ต.ก้านเหลือง  มีสภาพเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  มีหนองน้ำติดอยู่กับหมู่บ้าน 
 
ประวัติหมู่ 13 บ้านหญ้าคา
ประวัติหมู่ 13 บ้านหญ้าคา
บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 13  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  แต่เดิม คือ โนนหญ้าคา เพราะแต่ก่อนมีต้นหญ้าคาเต็มไปหมด  คุ้มหญ้าคาเป็นคุ้มที่มีผู้คนอพยพมาอยู่ต่อจากบ้านบะแหบ 
 
ประวัติหมู่ 14 บ้านสวนยา
ประวัติหมู่ 14 บ้านสวนยา
บ้านสวนยา  หมู่ที่ 14  ตำบลก้านเหลือง เดิมได้ขึ้นอยู่กับบ้านบะแหบหมู่ 10 ซึ่งมีทั้งหมด 4 คุ้ม คือ 
 
KEDSARA DOT COM