ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560   โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  2560  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.7/ว 6768  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  เพื่อแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

      เทศบาลตำบลก้านเหลือง   จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลก้านเหลือง    เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด  2  ข้อ  8  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

           ทั้งนี้  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง   สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด  และส่งให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลก้านเหลือง  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด    โดยสามารถส่งเรื่องขอความช่วยเหลือได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
            1.  สำนักปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ชั้น 2  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
            2. เว็บไซต์ www.tessabankanluang.go.th หัวข้อ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน"   หรือ  "ร้องทุกข์ร้องเรียน"
            3. เฟสบุ๊ค  http://facebook.com/tessabankanluang
            4. email : info@tessabankanluang.go.th
            5. โทรศัพท์ 043-306138


(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
 
คำสั่งเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง จัดตั้งศุนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
KEDSARA DOT COM