เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจการสภาเทศบาล
ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่  2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม                   -  ไม่มีการรับรอง
 
ระเบียบวาระที่  3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                             3.1  การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน  15  โครงการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องประธานสภาฯแจ้งที่ประชุมทราบ
                             -ไม่มี
ระเบียบวาระที่  ๒        เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
                             -ไม่มี
 
ระเบียบวาระที่  3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                             3.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563

 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญปะจำปี  ๒๕๕๖
 
……………………………………………..
 
                   ตามที่เทศบาลตำบลกานเหลือง  ได้ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๓  เพื่อเลือกตั้งประธานเทศสภาเทศบาล   รองประธานสภาเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาล  และได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี   แล้วมีมติไปแล้วนั้น
                   เพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑(๒)  ประธานสภาเทศบาล  จึงประกาศกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖   ประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกปีต่อไป  ดังนี้

                                      สมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ. ๒๕๕๖
                             สมัยที่  ๑         วันที่  ๑-๒๘      กุมภาพันธ์        ๒๕๕๖
                             สมัยที่  ๒         วันที่  ๑-๓๐      พฤษภาคม        ๒๕๕๖
                             สมัยที่  ๓         วันที่  ๑-๓๐      สิงหาคม           ๒๕๕๖
                             สมัยที่  ๔         วันที่  ๑-๓๐      พฤศจิกายน      ๒๕๕๖
 
          ประกาศ ณ  วันที่   ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
 
                                                                               
                                                                                  บุญทัย    นารินทร์
                                                                             (  นายบุญทัย  นารินทร์  )
                                                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
สมัยวิสามัญประจำปี  2555  ครั้งที่  1  วันที่  25 กันยายน  2555
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายบุญทัย  นารินทร์ ประธานสภา บุญทัย  นารินทร์  
2 นายจิตติ  ลมงาม รองประธานสภา จิตติ  ลมงาม  
3 นายประดิษฐ์  สุอินทร์ สท.เขต 1 ประดิษฐ์  สุอินทร์  
4 นายนิพนธ์  สิทธิทอง สท.เขต 1 นิพนธ์  สิทธิทอง  
5 นายจำนงค์  วังทอง สท.เขต 1 จำนงค์  วังทอง  
6 นางสุนิจ  กระยอม สท.เขต 1 สุนิจ  กระยอม  
7 นายผดุงศักดิ์  นาลาด สท.เขต 2 ผดุงศักดิ์  นาลาด  
8 นายสุริย์  มาตรพันธ์ สท.เขต 2 สุริย์  มาตรพันธ์  
9 นายเรียน  สีแล สท.เขต 2 เรียน  สีแล  
10 นายจอม  ศรีอุ่น สท.เขต 2 จอม  ศรีอุ่น  
11 นายสมบัติ  ช่วยนา สท.เขต 2 สมบัติ  ช่วยนา  
12 นางทองตัด  อุยะวาปี สท.เขต 2 ทองตัด  อุยะวาปี  
13 นายธนสมบัติ  ปักโคทานัง ปลัดเทศบาล,เลขานุการสภา ธนสมบัติ  ปักโคทานัง  
 
ผู้มาประชุม
ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายอุบล  แข็งขยัน นายกเทศมนตรี อุบล  แข็งขยัน  
2 นายทัศน์  พั่วสอน รองนายกเทศมนตรี ทัศน์  พั่วสอน  
3 นายชาติสยาม  เหง่าศรี รองนายกเทศมนตรี ชาติสยาม  เหง่าศรี  
4 นายสนิท  ช่วยนา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สนิท  ช่วยนา  
5 นายพศิน แสงจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พศิน แสงจันทร์  
6 นางสาววิรัชฎา  พันฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิรัชฎา  พันฤทธิ์  
7 น.ส.กิตติยาพร  หาหอม ผช.นักวิชาการเกษตร กิตติยาพร  หาหอม  
8 น.ส.อภิญญา  ช่วยนา ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อภิญญา  ช่วยนา  
9 นางประชิด  ภูธรไชย แม่บ้าน ประชิด  ภูธรไชย  
10 นางสำรี  จันทร์สม พนักงานทั่วไป สำรี  จันทร์สม  
 
 
 
 
 
 
-2-
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.
ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายจิตติ  ลมงาม (ประธานสภาฯ)          -  วันนี้ท่านประธานสภาท่านบุญทัย  นารินทร์  ติดภารกิจไม่สามารถ
เดินทางมาร่วมประชุมได้ในช่วงเวลาที่กำหนด  วันนี้ผมจึงทำหน้าที่ประธานสภาแทนท่านบุญทัย  นารินทร์  รอไป
ก่อนจนกว่าที่ท่านทำภารกิจเสร็จ  ซึ่งเทศบาลตำบลก้านเหลืองมีข้อราชการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องหารือจากสมาชิสภา
เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญประจำปี  2555   ครั้งที่  1  ในวันที่  25 
กันยายน  2555  สำหรับรายละเอียดในการเชิญประชุมผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาลแจ้งให้ทุก
ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายกเทศมนตรี            -  กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
วันนี้เทศบาลตำบลก้านเหลืองมีข้อราชการเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องหารือกับทุกท่านจึงเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม
เรื่องที่ผมจะแจ้งให้ทราบคือ  การประชุมสันนิบาตเทศบาลที่อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่  21 
กันยายน  2555  ในวันนั้นผมได้ไปรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาท  ซึ่งจังหวัดสมทบมา
100,000 บาท  และรับเงินสมทบสร้างอาชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเขาอุดหนุนเงินมาให้เราในเดือนสุดท้ายและอาทิตย์สุดท้ายของปีงบประมาณพร้อมทั้งให้เราส่ง
รูปเล่มการจัดโครงการในครั้งนี้ให้จังหวัดทราบด้วย
-  การประชุมสันนิบาตเทศบาลเราได้เลือกตั้งประธานสันนิบาตเทศบาลคนใหม่คือ  นายสุวัฒน์   อังสนันท์
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองพล  ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งเป็นการรวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดขึ้นในท้องถิ่น  และเราสามารถกู้เงินจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  สำหรับผมก็มีเรื่อง
แจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
ประธาน          ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้นำความรู้ที่ท่านได้ไปอบรมมาชี้แจงให้ทุกท่านทราบ
ครับ  ในลำดับต่อไปเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
ปลัดเทศบาล     -  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน  วันนี้ท่านประธานสภาพาแม่บ้านไปรับยาโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลแวงน้อย  อาจจะเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุมช้ากว่าเวลาที่เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม วันนี้ทางเทศบาลเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดซื้อ
ที่ดินจากชาวบ้านบ้านหนองแกเพื่อเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อใช้เป็นถนนรอบหมู่บ้าน เราไม่สามารถซื้อที่ดิน
จากชาวบ้านได้เสร็จสิ้นเพียงการจ่ายเงิน และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกมาทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินเพียงเท่านี้ที่ดิน
ส่วนนั้นก็เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ได้เลย  ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินแนะนำมาให้เราแจ้งว่าโฉนดที่ดินเลขที่เท่าไหร่ 
ซื้อมาจากไหน  ใครเป็นเจ้าของที่ชื่ออะไร  นามสกุลอะไร  จึงจะสามารถทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินตรงนั้นได้  ซึ่งผม
ก็ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบแล้วว่าผมตั้งเงินงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติแล้ว ถ้าประกาศใช้เทศบัญญัติก็
สามารถนำเงินไปซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวได้เลย เจ้าพนักงานที่ดินก็แจ้งกับผมว่านั้นเป็นระเบียบปฏิบัติของท่าน  แต่
ระเบียบปฏิบัติของที่ดินไม่เหมือนกันและต้องมีรายงานการประชุมสภาว่าสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองเห็นชอบให้
เราซื้อที่ดินเนื้อที่ดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถทำได้ครับ  ผมจึงทำหนังสือไปขออนุญาตจากท่านนายอำเภอขออนุญาต
เปิดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่  1  ประจำปี  2555  ขึ้น
-3-
-  การดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบ้านสวนยา  ม.14  ในประมาณการที่ช่างประมาณการไปนั้น ไม่มีท่อให้เขา
และไม่มีไฟฟ้าให้เขาสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของทั้ง  2  ฝ่าย  และสถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาก็
เปลี่ยนไปจากที่เดิม  ประเด็นแรกคือ  จากจุดที่ทุกท่านเห็นชอบให้ทำการก่อสร้างถังน้ำประปา  ขณะนี้บ้านสวนยา
ได้ก่อสร้างเป็นศาลาประชาคมและกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้  และให้ไปก่อสร้างระบบประปาที่ใหม่ห่าง
จากจุดเดิมระยะทางประมาณ  481 เมตร  ใช้ท่อขนาด  3  นิ้ว  122  ท่อน  ท่อหนึ่งประมาณ  291  บาท  เป็นเงิน
ประมาณสามหมื่นกว่าบาท ซึ่งผมได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านขอให้ใช้เงินของกองทุนหมู่บ้านที่กรรมการแจ้งว่ามี
ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทเป็นค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างถังน้ำประปา
ประเด็นที่สอง  ช่างไม่ได้ประมาณการไฟฟ้าให้ เนื่องจากเราย้ายที่ก่อสร้างถังน้ำประปาไปจากจุดเดิมที่เราประมาณ
การไว้  และเทศบาลจะเป็นฝ่ายหาเงินมาทำไฟฟ้าให้กับชาวบ้านบ้านสวนยา  ผมแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองช่างทำหนังสือ
ถึงไฟฟ้าให้ออกมาประมาณการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าไปยังถังที่เราก่อสร้างระบบประปา
-  วันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาว่า เราจะจัดงานเลี้ยงส่งวันเกษียณอายุราชการของนายปา
วีระชัย  พนักงานขับรถยนต์  เมื่อเช้านี้ผมได้ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมงานในวันพรุ่งนี้
เวลา  10.00  น.  โดยเราจะเริ่มทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผูกข้อมือ  หลังจากนั้นก็จะเชิญท่านนายกเทศมนตรี ท่าน
ประธานสภา  ท่านปลัดเทศบาล  ผอ.กองต่างๆ กล่าวความรู้สึกที่มี่ต่อนายปา  วีระชัย  หลังจากนั้นก็จะมอบ
ของที่ระลึกให้กับนายปา  วีระชัย ในนามเทศบาลตำบลก้านเหลือง   และมอบของที่ระลึกของแต่ละท่าน(ถ้ามี) 
หลังจากนั้นก็จะให้นายปา  วีระชัย กล่าวความรู้สึก  และมอบดอกไม้ให้กับนายปา  วีระชัย  เสร็จพิธี
 
ระเบียบวาระที่  2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม         - รับรองโดยมติเป็นเอกฉันท์
 
ระเบียบวาระที่  3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                   3.1      พิจารณาการจัดซื้อที่ดิน
ประธาน          -  สำหรับรายละเอียดในการจัดซื้อที่ดินผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล  ชี้แจง
รายละเอียดให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายกเทศมนตรี            -  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  เนื่องจากเราอยู่ในอาทิตย์สุดท้ายของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ  2555  ท่าน
ปลัดเทศบาลเกรงว่า เราจะไม่สามารถอนุมัติเงินเพื่อไปซื้อที่ดินบ้านหนองแกเพื่อเป็นที่สาธารณะได้ จึงเชิญทุกท่าน
มาร่วมหารือในวันนี้  สำหรับรายละเอียดผมจะให้ท่านปลัดเทศบาลแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งเชิญท่านปลัด
ครับ
ปลัดเทศบาล     -  เนื่องจากเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นถนน
คมนาคมรอบหมู่บ้านหนองแกหมู่ที่  9  โดยจะซื้อที่ดินจากนางทองสี  ช่วยนา  อยู่บ้านเลขที่  43  หมู่ที่  9  ต.
ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  โฉนดที่ดิน เลขที่  26496  เล่มที่  265  หน้า 96 ตำแหน่งที่ดินระวาง
544012850  เลขที่ดิน  340  หน้าสำรวจ  5928  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  เนื้อที่ดิน
-4-
ประมาณ  82  ตารางวา  ประกาศซื้อในราคา  120,000  บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบในการจัดซื้อที่ดินของ
หน่วยงานราชการ จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ประธาน          -  เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สมาชิกก็ได้ให้ความ
เห็นชอบไปแล้วให้จัดซื้อได้   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในเรื่องนี้
หรือไม่เชิญครับ
สท.จำนงค์  วังทอง       -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจำนงค์ วังทอง สท.เขต 1 การซื้อที่ดินแปลงนี้จากชาวบ้านบ้านหนองแก
 เราก็ทราบรายละเอียดในการซื้อแล้วผมเห็นด้วยครับ
สท.ประดิษฐ์  สุอินทร์     -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมประดิษฐ์  สุอินทร์ สท.เขต 1 เราหารือกันเรื่องการซื้อที่ดินจากชาวบ้าน
บ้านหนองแกเพื่อเป็นที่สาธารณะประโยชน์ให้กับบ้านหนองแก  หมู่ที่  9  ซึ่งเรานำมาพิจารณาเพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบการซื้อที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบในการซื้อที่ดินผมเห็นด้วยครับ
สท.สุริย์  มาตรพันธ์       -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การซื้อที่ดินแปลงบ้านหนองแกเราผ่านการประชุมมาแล้ว  2 ครั้ง  และตั้ง
เงินงบประมาณในการซื้อที่ดินไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว  การจะซื้อที่ดินจะเป็นที่ของ
เทศบาลได้ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองก่อน  ผมเห็นด้วยครับที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อ
เป็นที่สาธารณะประโยชน์
ประธาน          -  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มอีกหรือไม่เชิญครับ  ปรากฏว่าไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม  ท่านใดเห็นชอบให้มีการจัดซื้อที่ดินแปลงบ้านหนองแก  ม.9   เป็นที่สาธารณะประโยชน์
ที่ประชุม          -  เห็นชอบให้จัดซื้อที่ดินโดยมติเป็นเอกฉันท์
สท.จอม  ศรีอุ่น  -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมในฐานะเจ้าของโครงการขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความเห็นชอบ
ในการซื้อที่ดินแปลงนี้ครับ
 
ระเบียบวาระที่  4         เรื่องอื่นๆ
นายบุญทัย  นารินทร์  (ประธานสภา)      -   ขอโทษทุกท่านครับวันนี้ผมติดธุระเนื่องจากต้องพาภรรยาไปรับยา
โรคเบาหวานที่โรงพยาบาลแวงน้อย จึงทำให้มาเข้าร่วมประชุมล่าช้า  และไปซื้อพวงหรีดมางานศพเนื่องจาก
ชาวบ้านบ้านโสกน้ำขาวเสียชีวิต
สท.สุริย์  มาตรพันธ์       -  ผู้ประกอบการที่แจ้งว่าจะมาซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างบ้านโสกน้ำขาวกับบ้านโคก
ใหญ่  ไม่ทราบว่าท่านประธานสภาติดตามถึงไหนแล้วครับ
ประธาน          -  ผมได้สอบถามจากท่านนายกเทศมนตรีแล้ว  ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็แจ้งไปยังผู้ประกอบการ
แล้วแต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ประกอบการจะมาวันไหนครับ
สท.จำนงค์  วังทอง       -  ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อคัดเลือกคณะกรรรมการไปทำ
-5-
หน้าที่ในการสอดส่องดูแลการทำงานของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่  และฝ่ายบริหารว่า ทำงานด้วยความสุจริต
ยุติธรรมหรือไม่ครับ  สำหรับใบสมัครเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลนั้นอยู่กับท่านประธานครับ 
-   เราเข้ามาทำงานตรงนี้คือหน้าที่ในการรับใช้พี่น้องประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้าน  เช่น  โครงการ
เทศบาลเคลื่อนที่  นำบริการที่ดีสู่ประชาชน สมาชิกบางท่านก็ไม่เคยออกไปร่วมงานเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชน 
ผมอยากให้ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านประธานสภา  หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขใหม่ครับ  ผมขอให้เราสามัคคี
ปรองดองกันครับ
สท.สุริย์  มาตรพันธ์       -  เอกสารโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ผมก็ไม่ทราบว่าผมเก็บไว้ที่ไหน  ท่านใดทราบว่าวันนี้
จะออกเคลื่อนที่ไปที่บ้านไหน ก็น่าจะประสานมาให้ท่านใดที่ยังไม่ทราบด้วยครับ
สท.สมบัติ  ช่วยนา        - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมสมบัติ  ช่วยนา  สท.เขต 2  ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน
ที่ให้ความอนุเคราะห์เห็นชอบให้เทศบาลตำบลก้านเหลืองซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่สาธารณะประโยชน์ครับ
-  การไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  เรื่องการบริหารจัดการขยะซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งที่ดีมาก  ไม่ทราบว่าเราจะนำมาบริหารจัดการที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองของเราได้ไหมครับ
สท.จอม  ศรีอุ่น  -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมออกไปโครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชน  ชาวบ้าน
หลายๆหมู่บ้านสอบถามผมมาว่า ปีนี้เทศบาลตำบลก้านเหลืองมีเงินประมาณพอที่จะปรับเกรดถนนที่เป็นหลุมเป็น
บ่อให้ชาวบ้านขนผลผลิตทางการเกษตรไหมครับ  ผมจึงรับปากว่าจะมาสอบถามให้ครับ   และต้องขอโทษทุกท่าน
ด้วยครับ ที่ผมไม่สามารถออกไปร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชนได้ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากผม
ติดภารกิจครับ
สท.ประดิษฐ์  สุอินทร์     -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมประดิษฐ์  สุอินทร์  สท . เขต 1  สภาแห่งนี้ถือว่าเป็นสภาที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ทุกท่านที่เข้ามาทำหน้าที่ก็เข้ามาด้วยใจ  การใช้คำพูดอะไรออกมานั้นผมก็ขอให้เราใช้คำพูดให้เหมาะสมครับ
-  การออกไปโครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชน  บางท่านก็ไม่สามารถไปร่วมงานได้ทุกครั้งเนื่องจากคนเราติดภารกิจไม่เหมือนกัน  ผมขอให้ทุกท่านตั้งใจทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนที่เลือกเราเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับ  และต้องทำความเข้าใจกับชุมชนอย่าให้ความหวังกับชุมชนถ้าเราทำไม่ได้  ขอบคุณครับ
สท.เรียน  สีแล   -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  สิ้นฤดูฝนนี้ผมแจ้งกับชาวบ้านว่า เทศบาลตำบลก้านเหลืองจะปรับเกรดถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ชาวบ้านแน่นอนครับ
สท.สุนิจ  กระยอม        - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ดิฉันถูกพาดพิงเนื่องจากไม่ได้ออกไปร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชน  เนื่องจากดิฉันติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ถูกครั้ง
-  ดิฉันขอเสนอให้เราเขียนแผนออกไปร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้านอย่างชัดเจนว่า เราจะออกไปที่บ้านไหนก่อน  โดยทำเป็นแผนเดือนหรือทำเป็นแผนอาทิตย์ว่าเราจะออกไปบ้านละกี่วัน
-6-
สท.ทองตัด  อุยะวาปี     -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่าน
ปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เอกสารโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เจ้าหน้าที่ก็แจกให้ทุกท่านที่มาประชุมในห้องประชุมไม่ใช่หรือค่ะ
-  ดิฉันอยากทราบว่าเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสามารถเบิกเงินได้หรือยังค่ะ
นายจิตติ  ลมงาม  รองประธานสภา        -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่านสมาชิกสภา
ทั้ง 2  เขต  ท่านปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  รถสูบส้วมเก็บค่าบริการแต่ละครั้งไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่า
ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการให้บริการอย่างไรครับ
-  การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงจันทรโคตรบ้านก้านเหลืองหนองแวง  ม.12  ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
-  สามแยกบ้านนางสมบูรณ์ไปโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม  เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขัง ผมอยากทราบว่าเรามีแนวทางแก้ไขให้ชุมชนอย่างไรครับ
นายชาติสยาม  เหง่าศรี  รองนายกเทศมนตรี        -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี    ท่าน
สมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่านปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ผมฟังท่านสมาชิกแจ้งว่าบางท่านก็ไป
ร่วมออกโครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชนบางท่านก็มีภารกิจส่วนตัว  บางครั้งกำหนดการก็มีการ
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ออกไปร่วมโครงการทุกครั้ง เนื่องจากบางครั้งก็ติดภารกิจที่ท่านนายกเทศมนตรี
มอบหมายให้ออกไปประสานงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งต่างคนก็ต่างมีภารกิจไม่เหมือนกัน  การจัดโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชน  เพื่อออกไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องการปฏิบัติต่างๆสำหรับ
งานด้านบริการพี่น้องประชาชน
-  ผมขอให้เราทำงานด้วยความเต็มใจ อย่ากล่าวพาดพิงกันว่าใครปฏิบัติงานดีกว่าใครครับ  ทำให้เสียภาพพจน์ของ
คณะทำงานเอง
-  การไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ เราได้รับประโยชน์ในการศึกษาดูงาน
ครั้งนี้มาก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมาปรับใช้กับหน่วยงานของเราได้มากน้อยเพียงไร
-  สำหรับงานกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาท  ผมอยากให้ประชุมหารือกันใหม่เกี่ยวกับระเบียบการใช้
จ่ายเงินในการจัดทำศพของผู้เสียชีวิต  เพราะบางครั้งญาติของผู้เสียชีวิตอาจจะไม่มีเงินค่าใช่จ่ายเพียงพอในการจัด
งาน  จึงทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน  ส่วนผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ
สท.ผดุงศักดิ์  นาลาด     -  กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตในวันที่  1  -  10  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือไม่
-  สำหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชน  ผมเองก็ไม่ได้ออกไปร่วมงานซักครั้ง  จึงรู้สึกเสียใจที่ถูกสมาชิกด้วยกันกล่าวพาดพิงครับ เพราะคนเราก็มีภารกิจไม่เหมือนกันครับ
นายกเทศมนตรี  -  ความผิดพลาดโครงการประปาบ้านสวนยา  ม.14  ซึ่งผมเองได้ย้ำอยู่เสมอให้ช่างประมาณการให้ครบทุกส่วน  สถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาก็อาจจะผิดพลาดสำหรับคนในพื้นที่  ซึ่งผมได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเทศมนตรีท่านทัศน์  พั่วสอน  ท่านรองนายกเทศมนตรีท่านชาติสยาม  เหง่าศรี  ไปตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว
- งานเลี้ยงส่งวันเกษียณอายุราชการของนายปา  วีระชัย  พนักงานขับรถยนต์  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานในการปฏิบัติงาน
-7-
-  การไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  ครั้งนี้ผมว่าเราได้รับประโยชน์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
-  ความเสียหายในถนนเส้นบ้านโสกน้ำขาวเชื่อมกับบ้านโคกใหญ่  ผมแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบแล้วและผู้ประกอบการรับปากกับผมว่าจะมาซ่อมแซมถนนให้ครับ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าวันไหน
-  การส่งเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ  ผมก็พยายามย้ำกับเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาให้ส่งเอกสารให้ถึงผู้รับครับ
-  โครงการเทศบาลเคลื่อนที่นำบริการที่ดีสู่ประชาชน  มีการเปลี่ยนแปลงวันในการออก  3  - 4  วันครับ นอกจากนั้นก็เหมือนเดิมที่อยู่ในเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านครับ
-  การบริหารจัดการเรื่องขยะ  เราไม่สามารถบังคับให้ชาวบ้านทำตามที่เราไปศึกษาดูงานได้  เนื่องจากชาวบ้านต้องอ้างว่าเรามีถังขยะก็ดีอยู่แล้ว  เราต้องออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านทราบก่อนที่จะทิ้งขยะลงในถังขยะ
-  การซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อให้ชาวบ้านขนผลผลิตทางการเกษตร  สิ้นฤดูฝนก่อนเราจึงจะสามารถดำเนินการได้ครับ
-  การบริการของรถสูบส้วมเก็บค่าบริการไม่เท่ากัน  ซึ่งผู้ประกอบการแจ้งว่าส้วมไหนที่สูบบ่อยทำง่ายก็จะคิดค่าบริการราคาถูก  แต่ถ้าส้วมไหนที่ไม่เคยสูบเลยผู้ประกอบการสูบยากก็จะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นอีกครับ
-  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงจันทรโคตรบ้านก้านเหลืองหนองแวง  ม.12  เนื่องจากช่างเขียนแบบไม่เป็นท่านกำนันก็แจ้งกับผมว่าถ้าแบบที่ทำมา  แต่ไม่มีรั้วกั้นสัตว์ต่างๆเข้าไปในบริเวณนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการสร้างเลย
-  น้ำท่วมถนนสามแยกบ้านนางสมบูรณ์ทางไปโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม  เนื่องจากชาวบ้านถมดินสร้างบ้านสูงขึ้นน้ำจึงไม่มีที่ระบายจึงเกิดน้ำท่วมขังเวลาฝนตก  แนวทางแก้ไขปัญหาคือขุดถนนวางท่อระบายน้ำใหม่
-  การเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรีทุกครั้ง ต้องขออนุญาตจากท่านนายอำเภอก่อนทุกครั้ง
-  กองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาทในการสงเคราะห์ศพผู้ที่เสียชีวิต  ซึ่งสมาชิกที่เข้ากองทุนก็มีทั้งคนจนและคนรวย  ซึ่งผมเองก็ไม่สิทธิ์ตัดสินใจที่จะนำเงินมาให้กับญาติของผู้เสียชีวิตได้ในทันที ที่สมาชิกกองทุนเสียชีวิต  เนื่องจากระเบียบในการเบิกเงินของคลังคือให้เรานำเงินไปฝากก่อน และต้องมีการเบิกจ่ายเงินผ่านบัญชีเราไม่มีเงินสำรองจ่าย จึงไม่สามารถจ่ายเงินให้กับญาติของสมาชิกกองทุนได้
-  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  กรณีที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตก่อนถึงวันจ่ายเบี้ยถ้าเราทราบว่าผู้สูงอายุเสียชีวิตเราก็ยกเลิกการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลท่านนั้นเลย  เนื่องจากเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินเฉพาะบุคคล ถ้าสามีหรือภรรยามารับเงินแทนกันก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจครับ
-  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดธุระ ก็ให้ท่านโทรประสานมายังท่านประธานสภา  หรือผม 
-  ถ้ามีเงินงบประมาณโอนเข้ามาปีงบประมาณ  2556 ผมจะขอความเห็นชอบจากท่านสมาชิกซื้อรถกระเช้าอีแต๋น
ครับ
นายชาติสยาม  เหง่าศรี  รองนายกเทศมนตรี        -  ผมขอนำเรียนปรึกษาเรื่องการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาท  ผมอยากให้เราประชุมแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ครับเพื่อที่จะได้ยืดหยุ่น
 
-8-
สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ครับ  สำหรับระเบียบในการเบิกจ่ายเงินผมก็ทราบบ้างเล็กน้อยว่าต้องมีการฝากเงิน จึงจะเบิกจ่ายเงินได้
-  การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงจันทรโคตรบ้านก้านเหลืองหนองแวงหมู่ที่  12  ถ้าเราเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วแต่ไม่มีรั้วกั้นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไว้ ผมว่าต่อให้เราทำดีขนาดไหนก็เสียหายได้
นายกเทศมนตรี  -  การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงจันทรโคตรบ้านก้านเหลืองหนองแวงหมู่ที่  12  เป็นพื้นที่สีเขียวไม่ใช่การเทคอนกรีต  ถ้าเราดำเนินการไปแล้วสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะว่าเราไหม  ผมจะให้คุณวิรัชฎา  พันฤทธิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชี้แจงระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาทให้ทุกท่านในห้องประชุมทราบ เชิญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีครับ
นางสาววิรัชฎา  พันฤทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      -   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี   
ท่านสมาชิกสภาทั้ง 2  เขต  ท่านปลัดเทศบาล  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาท  เนื่องจากเรายังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนว่าต้องเบิกจ่ายเงินมาให้กับสมาชิกกองทุน
เดือนหนึ่งทำกี่ครั้งต้องประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละบาทก่อนค่ะ  แต่ตอนนี้เราไม่มีเงิน
สดย่อย  เราจึงต้องรับเงินก่อน และนำไปฝากบัญชีและทำการเบิกจ่ายเงินผ่านบัญชีค่ะ
นายชาติสยา<
สอบถาม