ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 7 บ้านหนองสองห้อง
 
       บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2453 โดยการนำของนาย กัลหา   นางทองดี   ช่วยนา  นายแสง   นางเผือก  ช่วยนา  และนายยงค์   นางแก้ว  พาธรรม – นายยอด  นางดำ  จงสวัส   ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนเพราะเห็นว่ามีความอุดมสมบรูณ์มีหนองน้ำแบ่งเป็นสองบวก หรือสองห้องจึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านหนองสองห้อง  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   สำหรับการเกษตรอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อยู่ในหมู่บ้าน

     ลักษณะอากาศโดยตอนกลางวันและตอนกลางคืนอากาศจะแตกต่างต่างกันมาก   ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดในบางปีมีภาวะฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูการก็เป็นปัญหาในการเพาะปลูกมาก เพราะไม่มีแม่น้ำ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7  ตำบลก้านเหลือง เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นชนบท  วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักมีรายได้เสริมจากการทอเสื่อกก  ทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมชาวบ้านมีความผูกพันพึ่งพาอาศัยกันและกันรวมทั้งยังคงรักษาไว้ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จำนวนผู้นำหมู่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
คนที่ 1 นายบัว  จงสวัส    คนที่ 2 นายไสว   มนตรี
คนที่ 3 คนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน คือ นายบุญเพ็ง   ช่วยนา
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้านหนองสองห้อง   หมู่ที่ 7   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  สาย  ถนนมิตรภาพ  ขอนแก่น – นครราชสีมา  จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่านอำเภอบ้านไผ่  ไปถึงอำเภอพล  เป็นระยะทาง 70  กิโลเมตร จากตัวอำเภอพล  ไปยังหมู่บ้านหนองสองห้อง  เป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร   รวมระยะทางประมาณ  92  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านโคกใหญ่ หมู่  5  ตำบลก้านเหลือง
ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลแวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านตลาด หมู่  8
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านโนนศิลา 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri