ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 7 บ้านหนองสองห้อง
 
       บ้านหนองสองห้อง  หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2453 โดยการนำของนาย กัลหา   นางทองดี   ช่วยนา  นายแสง   นางเผือก  ช่วยนา  และนายยงค์   นางแก้ว  พาธรรม – นายยอด  นางดำ  จงสวัส   ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนเพราะเห็นว่ามีความอุดมสมบรูณ์มีหนองน้ำแบ่งเป็นสองบวก หรือสองห้องจึงได้ตั้งชื่อว่า  บ้านหนองสองห้อง  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   สำหรับการเกษตรอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อยู่ในหมู่บ้าน

     ลักษณะอากาศโดยตอนกลางวันและตอนกลางคืนอากาศจะแตกต่างต่างกันมาก   ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดในบางปีมีภาวะฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูการก็เป็นปัญหาในการเพาะปลูกมาก เพราะไม่มีแม่น้ำ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7  ตำบลก้านเหลือง เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นชนบท  วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักมีรายได้เสริมจากการทอเสื่อกก  ทอผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  เลี้ยงสัตว์  รับจ้างทั่วไป  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมชาวบ้านมีความผูกพันพึ่งพาอาศัยกันและกันรวมทั้งยังคงรักษาไว้ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จำนวนผู้นำหมู่บ้านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
คนที่ 1 นายบัว  จงสวัส    คนที่ 2 นายไสว   มนตรี
คนที่ 3 คนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน คือ นายบุญเพ็ง   ช่วยนา
 
ที่ตั้งชุมชน
บ้านหนองสองห้อง   หมู่ที่ 7   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  สาย  ถนนมิตรภาพ  ขอนแก่น – นครราชสีมา  จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่านอำเภอบ้านไผ่  ไปถึงอำเภอพล  เป็นระยะทาง 70  กิโลเมตร จากตัวอำเภอพล  ไปยังหมู่บ้านหนองสองห้อง  เป็นระยะทาง 22 กิโลเมตร   รวมระยะทางประมาณ  92  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านโคกใหญ่ หมู่  5  ตำบลก้านเหลือง
ทิศใต้             ติดต่อกับ    ตำบลแวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านตลาด หมู่  8
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านโนนศิลา 
KEDSARA DOT COM