ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 14 บ้านสวนยา
 
                บ้านสวนยา  หมู่ที่ 14  ตำบลก้านเหลือง เดิมได้ขึ้นอยู่กับบ้านบะแหบหมู่ 10 ซึ่งมีทั้งหมด 4 คุ้ม คือ 1.คุ้มบะแหบ  2.คุ้มโนนวัด  3. คุ้มหญ้าคา  4.คุ้มสวนยา  ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากหลายแหล่งได้มาอยู่ร่วมกันเป็นบ้านบะแหบ   บ้านหญ้าคา  และบ้านสวนยา
                เมื่อปี พ.ศ.2544  เดือนกรกฎาคม  จากหมู่บ้านเดิม คือ หมู่ที่ 10 บ้านบะแหบได้แยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านที่  10  และหมู่ที่ 14  มีผู้ใหญ่บ้าน คือ นายวันชัย นนทะคำจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน    คนแรก และดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน 9 คน มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ  9 คน
                บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลืองเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นชนบท วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  มีรายได้เสริมจากการทอเสื่อกก  จักสาน  รับจ้างทั่วไป  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ชาวบ้านมีความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งยังรักษาไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
  
ที่ตั้งชุมชน
        บ้านสวนยา   หมู่ที่ 14   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น    การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  2   สายมิตรภาพ   -ขอนแก่น– นครราชสีมาจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้    ผ่านอำเภอบ้านไผ่ – อำเภอพล  (  70  กิโลเมตร )   จากตัวอำเภอพลเข้าไปยังหมู่บ้าน 20  กิโลเมตร   รวมระยะทางประมาณ  100 กิโลเมตร  

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ    บ้านบะแหบ ม.10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย
ทิศใต้                ติดต่อกับ    บ้านกุดรู ม.4  ต.แวงน้อย  อ.แวงน้อย
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     บ้านหัวหนอง  ต.ลอมคอม  อ.พล
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     บ้านหนองแขม  ม.13 ต.แวงน้อย  อ.แวงน้อย 
KEDSARA DOT COM