ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 11 บ้านโนนศาลา
 
    บ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 11   ตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2489  โดยแยกออกจากบ้านโนนหอม  หมู่ที่  8  ตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น  มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน  8  คน ดังนี้
คนที่ 1 นายทอง    เกิดศักดิ์
คนที่  2  นายสอน   โทแก้ว
คนที่ 3   นายข่อง   ทิพย์เนตร
คนที่  4  นายคำพา   มีชาญ
คนที่  5  นายมงคล   หนองนา
คนที่  6  นายสีอาจ   บาลี
คนที่  7  นายกวี   ทุมภา
คนที่  8  นายสุริยา   พันธุ์วิเศษ                       ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  4  มีนาคม  2551  ถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้งชุมชน
   บ้านโนนศาลา   หมู่ที่ 11   อยู่ในเขตปกครองของตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข   2
สาย  ถนนมิตรภาพ........จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้ เส้นทางจากจังหวัดขอนแก่น ผ่านอำเภอบ้านไผ่  ไปยังอำเภอพล  จากอำเภอพลเข้าไปยังหมู่บ้าน   รวมระยะทาง   92 กิโลเมตร  
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านใหม่นาเพียง  หมู่ที่  1  ตำบลใหม่นาเพียง  อำเภอแวงใหญ่
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่  1   ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    บ้านโนนหอม   หมู่ที่  8    ตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    บ้านหนองโก  หมู่ที่  3  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย 
KEDSARA DOT COM