ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหมู่ 8 บ้านตลาด
 
              บ้านตลาด  หมู่  8  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ได้ตั้งหมู่บ้าน  เมื่อ  พ.ศ.  2446   โดยการนำของนายหลี  เกิดศักดิ์  นายจินดา  นันทะ  นายจันทร์  นันทะ  นายโจด  ช่วยนา  นายลา  ช่วยนา  อพยพมาจากบ้านหนองแขม  ตำบลแวงน้อย  มาตั้งหมู่บ้านขึ้นเพราะเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์  การตั้งหมู่บ้านมีแหล่งทำมาหากินอุดมสมบูรณ์และมีลำห้วยที่เป็นทางน้ำไหลลงเป็นหินชัน  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านตลาด  ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่  เป็นที่ดอน  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะสำหรับการเกษตร  อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  ลักษณะดินฟ้าอากาศ  กลางวันจะร้อนจัดส่วนกลางคืนก็จะแตกต่างกันมาก  ฤดูร้อนจะร้อนตัด  บางปีจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล  เป็นปัญหาในการเพาะปลูกเป็นหมู่บ้าน  มีความเป็นชนบทวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความผูกพันกับธรรมชาติ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  มีรายได้เสริมจากการทอเสื่อจากกก  ทอผ้าฝ้าย  ปลูกผักสวนครัว  รับจ้างทั่วไป  มีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 

มีผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
                1.  นายหลี  เกิดศักดิ์
                2.  นายอ่าง   สวนไผ่
                3.  นายสี  แข็งขยัน
                4.  นายสนิท  ช่วยนา
                5.  นายลิขิต  ช่วยนา

ที่ตั้งชุมชน
บ้านตลาด   หมู่ที่ 8   อยู่ในเตปกครองของตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2
สายถนนมิตรภาพขอนแก่นกรุงเทพ    จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศใต้  ผ่าน  อำเภอบ้านไผ่  -  อำเภอพล  รวมระยะทาง  90  กิโลเมตร   จากตัวอำเภอพล  เข้ามายังหมู่บ้าน ประมาณ 18  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    บ้านก้านเหลือง
ทิศใต้             ติดต่อกับ    บ้านหนองแขม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   บ้านหนองแก
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   บ้านหนองสองห้อง 
KEDSARA DOT COM