เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เทศบาลร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจ.ขอนแก่น จัดฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์
วันที่ 25  ธันวาคม 2560  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง  

เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ร่วมกับ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดขอนแก่น  
จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero  Waste 
ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแผนปฏิบัติราชการ  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2561