ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
กิจกรรม
 
ฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
 
สรุปเนื้อหาสาระจากการฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
          พระมหาประจักรษ์  ปิยทส.สี  วัดเทวราช  ตำบลท่านางแนว 
ธรรมบรรยายเรื่อง  ธรรมะกับการทำงานให้มีความสุขและการสร้างความสามัคคีในองค์กร

          “การทำงาน  ทำอย่างไรจึงจะมีความสุข”  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  จะสร้างบรรยากาศในการทำงานให้คนทำงานมีความสุขและผลงานมีประสิทธิภาพในลักษณะ  “งานสัมฤทธิ์  ชีวิตรื่นรมย์” ได้อย่างไร

          ในฐานะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  แนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันมากก็คือ  การนำ  “ธรรมะ”  หรือ  หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์  การทำหน้าที่ตามบทบาทของแต่ละคนที่เป็นอยู่ในหน่วยงาน  องค์กร  คือ  ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือผู้ร่วมงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อให้แต่ละคนรู้จักทำหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างถูกต้อง ชีวิตของผู้คนในหน่วยงานก็จะมีความหมายและบรรยากาศในองค์กรก็จะเป็นมิตรและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป


          ธรรมบรรยายเรื่อง   หลักธรรมในการทำงานร่วมกันและแนวทางปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          “งาน”  ทุกอย่างไม่สามารถทำสำเร็จด้วยตนเองเพียงคนเดียว  ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน  ธรรมะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกัน  คือ  สังคหวัตถุ  ๔  ซึ่งหมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น  ผูกไมตรี  และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลได้แก่
          ๑ทาน  :  เกื้อกูลกันด้วยการให้  หมายถึง  การให้  การเสียสละ  หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น  ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว  ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว  และการให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอคือ  “การให้อภัย
           ๒ปิยวาจา  :  ใช้วาจาประสานไมตรี  หมายถึง  การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน  พูดด้วยความจริงใจ  ไม่พูดหยาบคาย  ก้าวร้าว  พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนั้น  การทำงานร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์  ๔  ประการ  คือ  ๑)  เว้นจากการพูดเท็จ  ๒)  เว้นจากการพูดส่อเสียด  ๓)  เว้นจากการพูดคำหยาบ  และ  ๔)  เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ  และที่สำคัญอย่างยิ่ง  คือ  จะต้องพูดหรือเจรจากันด้วยไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน
           ๓.  อัตถจริยา  :  ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์  หมายถึง  การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  ดังนั้นการทำงานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยกำลังกาย  กำลังความคิด 
          ๔.  สมานัตตา  :  หมายถึง  การเป็นผู้มีมีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  ดังนั้น  การทำงานร่วมกันจะต้องถือคติว่า  “มีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพ”  และผู้ทำงานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว  มีความเสมอภาค  ทำตนให้เป็นที่น่ารัก  น่าเคารพนับถือ  และน่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
 
          จะเห็นได้ว่า  หลักธรรมที่ใช้ในการทำงานที่กล่าวมา  ทั้ง  อิทธิบาท  ๔  และสังคมวัตถุ  ๔  เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วในฐานะปัจเจกชน  ( Individualism )  หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้พร้อมกับทำหน้าที่ของตนเต็มกำลังความสามารถอย่างสมบูรณ์บรรยากาศในการทำงาน  “งานสัมฤทธิ์  ชีวิตรื่นรมย์”  คงเกิดขึ้นไม่ยากโดยเฉพาะการรักงานที่ทำ  ขยันทำงาน  รับผิดชอบงาน  และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน  รวมถึงการให้  การเกื้อกูลกัน  และการปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับการปฏิบัติต่อตนเอง  ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา )  ซึ่งทุกคนสามารถทำได้  เพราะทุกอย่างอยู่ที่  “ใจ”  ใจที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความสุข
 
ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
                   ผู้ปฏิบัติงานหรือคนทำงาน  คือ  ผู้ที่ถูกมอบหมายให้ทำงานจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือคนทำงานทุกคนต่างก็ปราถนาที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยกันทุกคน  ดังนั้นธรรมะที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  คือ  อิทธิบาท  ๔  ซึ่งหมายถึง  ธรรมะแห่งความสำเร็จโดยหลักธรรมในอิทธิบาท  ๔  ประกอบด้วย
          ฉันทะ  :  คงวามพอใจ  หมายถุง  ความรักงาน  - พอใจกับงานที่ทำอยู่  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชอบหรือศรัทธางานที่ทำอยู่  จะต้องพอใจที่จะทำและมีความสุขที่ได้รับมอบหมาย
          ๒วิริยะ  :  ความพากเพียร  หมายถึง  ขยันหมั่นเพียรกับงาน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           จิตตะ  :  ความเอาใจใส่  หมายถึง  ความเอาใจรับผิดชอบงาน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจหรือสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำ  รวมถึง  มีความรับผดชอบในงานที่ทำอย่างเต็มสติกำลัง
           วิมังสา  :  ความสอดส่องในเหตุผล  หมายถึง  การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำงานด้วยปัญญา  ด้วยสมองคิด  รวมถึง  การมีความเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้งทั้งในขั้นตอนและผลสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์งของาน 

   
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri