ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการ สปสช. นายจิระ ยอดเพชร นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รณรงค์โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔
 
          โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค  นอกจากจะเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว  ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้น  โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา  เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิต  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐิกิจของประเทศ  ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด  พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก  ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา  ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นด้านการควบคุมและป้องกันโรค
          โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่คนโดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงบ่อย  ปวดศรีษะ  ซึมอ่อนเพลีย  อาจมีอาการคลื่นไส้  อาเจียน  และตับโตร่วมด้วย  ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงกับมีเลือดออกในอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย  ทำให้ช๊อก  และเสียชีวิตได้  ซึ่งโรคนี้สามารถเป็นได้ในทุกกลุ่มอายุ  โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ  ๒ - ๑๐  ปี  โดยพบว่ามีการระบาดได้เกือบตลอดทั้งปี  แต่มักจะมีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม  ของทุกปี  สำหรับบทบาทในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทำได้โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ในส่วนของเทศบาลตำบลก้านเหลืองโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลก้านเหลือง  รวมกับคณะกรรมการ  สปสช.  นายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พ.จ.อ.นฐพงศ์  เนยไธสง     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่  ได้ลงพื้นที่รณรงค์โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์โรคไข้เลือดออกปี  ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ถึง  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ทั้ง ๑๔  หมู่บ้านในเขตพื่นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

 
 
 
 
 
 
KEDSARA DOT COM