ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงพื้นที่จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง จำนวน 3 โครงการ ระหว่างวันที่ 6 - 23 กรกฎาคม 2564
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  นำโดย  นายจิระ  ยอดเพชร  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พ.จ.อ. นฐพงศ์  เนยไธสง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ  รพ.สต.ก้านเหลือง  ลงพื้นจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง 14  หมู่บ้าน  จำนวน  3  โครงการ  ดังนี้ 
1.  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
2.  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมมารี
3.  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ทั้งนี้รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ  ระหว่างวันที่  6 -23  กรกฎาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จำนวน  14  หมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ  เป็นมาตรการและวิธีการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรค  ให้กับประชาชนในพื้นที่

      
    
 
 
 
 
KEDSARA DOT COM