ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
กิจกรรม
 
โครงการเยื่ยมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ในปัจจุบันมีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562  ประสบผลสำเร็จ  คือ  ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ดังนั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านเด็กขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหา  ในการเรียน  การศึกษาอุปนิสัยส่วนตัวของเด็กจากการบอกเล่าของผู้ปกครอง  และเพื่อศึกษาความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเด็กนักเรียนขณะที่อยู่ที่บ้าน  และเพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกัน  แก้ไข  และพัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความปกครองให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมของสังคมต่อไป  
 
 
 
KEDSARA DOT COM