เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้แจกอาหารเสริมนม ประจำเดือนกันยายน 2564