ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
จำแนกการใช้พื้นที่
ลำดับที่ รายการ จำนวน(ไร่) ร้อยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ปลูกข้าว
ที่อยู่อาศัย
ทำสวน
ทำไร่/ปลูกป่า
ที่สาธารณะประโยชน์
พื้นที่ว่าง
33,621
2,106
303
345
2,190
754
75.88
13.37
0.48
2.07
8.20
รวม 37,258  100
 
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 9,336  คน แยกเป็นชาย 4,673 คน หญิง 4,663 คน    มีความหนาแน่น  156  คน / ตร.กม.

                                      ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ก้านเหลือง
โคกสูง
หนองโก
โสกกระหนวน
โคกใหญ่
โสกน้ำขาว
หนองสองห้อง
ตลาด
หนองแก
บะแหบ
โนนศาลา
ก้านเหลือง-หนองแวง
หญ้าคา
สวนยา
230
219
212
90
193
188
115
118
108
157
145
227
95
74
482
459
456
190
412
460
226
235
232
321
271
523
234
172
479
479
421
211
391
456
245
236
240
299
264
549
217
176
961
938
877
401
803
916
471
471
472
620
535
1,072
451
348
 
รวม 2,171 4,673 4,663 9,336  
           ข้อมูล ณ. เดือนกุมภาพันธ์  2554   สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อำเภอแวงน้อย)
 

 
อาชีพ 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม  เช่น  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไหม  ทอผ้า  ปลูกเห็ด  ทำขนม     การเลี้ยงสัตว์มีบางครัวเรือนเท่านั้น  และไม่ได้ทำเป็นอาชีพจริงจัง  ส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการยังชีพในครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพเสริม  ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรมีรายได้น้อย  เนื่องจากไม่นิยมประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำนา  ขายข้าว  ซึ่งผลผลิตและราคาไม่แน่นอน  ดังนั้น  เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยว   แรงงานส่วนใหญ่จึงว่างงาน  นอกจากนี้ยังมีแรงงานบางส่วน ทั้งแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานที่มีความรู้นิยมเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ และไปทำงานต่างประเทศ
 
                                                จำแนกรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก  พ.ศ.  2554
                                                               ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
 
ลำดับของตำบล หมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท)
1 หมู่ที่  11  โนนศาลา 29,717.27
2 หมู่ที่  8  ตลาด 29,935.23
3 หมู่ที่  7  หนองสองห้อง 30,627.56
4 หมู่ที่  14  สวนยา 31,680.27
5 หมู่ที่  6  โสกน้ำขาว 32,709.91
6 หมู่ที่  12  ก้านเหลืองหนองแวง 32,895.34
7 หมู่ที่  9  หนองแก 33,338.57
8 หมู่ที่  5  โคกใหญ่ 34,331.11
9 หมู่ที่  4  โสกกระหนวน 38,115.09
10 หมู่ที่  13  หญ้าคา 38,779.75
11 หมู่ที่  3  หนองโก 39,026.20
12 หมู่ที่  10  บะแหบ 41,682.45
13 หมู่ที่  1  บ้านก้านเหลือง 53,449.87
14 หมู่ที่  2  โคกสูง 56,751.32
  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่ 38,701.89
 

หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล
 • ปั้มน้ำมันหัวจ่าย                             4     ปั้ม
 • ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั้มหลอด)    7     ปั้ม
 • โรงสีข้าว                                       41    โรง
 • ร้านอาหารตามสั่ง                        12     ร้าน
 • ร้านขายของชำภายในหมู่บ้าน    57    ร้าน
 • ร้านขายเนื้อวัว                               1     ร้านh
 •  โรงผลิตขนมจีน                            3    โรง
 • ฟาร์มไก่                                         2    ฟาร์ม
 • ฟาร์มหมู                                         2    ฟาร์ม
 • เสาสัญญาณ  GSM                       2    เสา
 • ร้านเฟอร์นิเจอร์                            1     ร้าน
 • ร้านวัสดุก่อสร้าง                           1    แห่ง 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri