ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
 
การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลก้านเหลือง  กับอำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  มีถนนที่ใช้สัญจร  ติดต่อ  2  สาย  คือ
(1)  ทางหลวงชนหมายเลข  2199    สายชนบท  ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065 สายเมืองพล
-  ชัยภูมิ
(2)  ทางหลวงชนบทหมายเลข  4022  จากบ้านใหม่นาเพียง   ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065 สายเมืองพล -  ชัยภูมิ
การคมนาคมในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   มีถนนภายในหมู่บ้านที่เป็นถนนลาดยาง จำนวน 5 หมู่  ได้แก่ หมู่  1 , 2 , 5 ,4 , 6  ถนนลาดยางของกรมทหารพัฒนา 1 สาย คือ ถนนสายบ้านโสกน้ำขาวถึงบ้านโคกใหญ่ระยะทาง  3  กิโลเมตร
 
การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ , ลำห้วย   8  สาย  ได้แก่  
1. ลำห้วยหินลอด
2. ลำห้วยหินแตก
3. ลำห้วยตะกั่ว
4. ลำห้วยสะแกราช  แห่งที่ 1
5. ลำห้วยสะแกราช  แห่งที่ 2
6. ลำห้วยบ่า
7. ลำห้วยพระเจ้า
8. ลำห้วยโสกหาด
 
 หนองน้ำสาธารณะประโยชน์
  18  แห่ง  ได้แก่
1. หนองสังข์สาธารณะประโยชน์                    หมู่ 1
2. หนองก้านเหลืองสาธารณะประโยชน์            หมู่ 1
3. หนองไม้ตาย                                        หมู่ 2
4. หนองตาดโตน                                      หมู่ 2
5. หนองแก                                             หมู่ 3
6. สระน้ำดื่มสาธารณะประโยชน์                      หมู่ 4
7. หนองโสกกระปอม                                  หมู่ 4
8. หนองป่าช้า                                         หมู่ 4
9. หนองสองห้อง                                      หมู่ 5
10. สระน้ำดื่ม                                           หมู่ 6
11. หนองโคกใหญ่                                    หมู่ 7
12. หนองตลาด                                        หมู่ 8
13. หนองแกสาธารณะประโยชน์                    หมู่ 9
14. สระน้ำ                                              หมู่ 10
15. หนองไผ่ล้อมสาธารณะประโยชน์               หมู่ 11
16. หนองแวงจันทรโคตร                            หมู่ 12
17. ฝายหลวงตะกั่วสาธารณะประโยชน์            หมู่ 12
18. หนองสวนยา                                      หมู่ 14
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  • ฝาย  10  แห่ง
  • บ่อโยก  45 แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน  12  แห่ง                                                       
KEDSARA DOT COM